Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Кафедра теоретичної та практичної психології

Кафедра теоретичної та практичної психології була створена 1 вересня 2017 року в результаті реорганізації кафедри соціальної та практичної психології. Завідувачем кафедри стала доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр». При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності «Психологія» під керівництвом доктора психологічних наук, професора Л. П. Журавльової.

З історії кафедри. 2 червня 2001 року наказом ректора І. М. Кучерука була започаткована кафедра соціальної та практичної психології, першим завідувачем якої став кандидат психологічних наук, нині професор Олександр Леонідович Музика. Кафедру в різні роки очолювали доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова, доктор психологічних наук Іван Георгійович Батраченко, кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька. За роки існування викладачі кафедри мали можливість працювати поряд із видатними науковцями.

Читати детальніше

Сьогодення. Нині на кафедрі працюють 29 викладачів, які забезпечують викладання більш, ніж 100 фундаментальних та прикладних дисциплін, з них – один академік, 2 доктори та 14 кандидатів наук.

Більшість викладачів кафедри мають спеціалізовану психотерапевтичну освіту за різними напрямками (психодрама, позитивна психотерапія, когнітивно-поведінкова психотерапія, арт-терапія та ін.).

Кафедра співпрацює з: Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України; Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К. Д. Ушинського; Національним університетом «Острозька академія»; Асоціацією політичних психологів України; Товариством психологів України; Міжнародною громадською організацією «Молодь на роздоріжжі» та іншими.

Навчально-методична діяльність. За час існування кафедри було розроблено навчально-методичне забезпечення більш, ніж 100 дисциплін для спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія».

Для підвищення якості освіти викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники; впроваджено авторську систему роботи над професійно-орієнтованими завданнями з психології.

Реалізовано можливість перевірки теоретичних знань у тестовій формі. Відкритий персональний доступ до тестування, створення і модифікації тестових завдань з допомогою web-технологій і мережі Інтернет.

Наукова діяльність. З 2014 року на кафедрі на постійній основі працює аспірантура зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізації «Педагогічна та вікова психологія» (під керівництвом професора Л. П. Журавльової). Викладачі кафедри проводять та захищають дисертаційні дослідження на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів наук.

З 2014 року наукова робота ведеться в межах держбюджетної теми «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства». Цього ж року кафедрою започатковано традицію проведення Всеукраїнської (з міжнародною участю) інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і практика», результати якої публікуються у фахових журналах України, включених до міжнародних наукометричних баз.

За авторством викладачів кафедри видано монографії. На кафедрі видається щорічний збірник наукових праць студентів та викладачів.

Студенти-психологи є переможцями численних Всеукраїнських олімпіад та конкурсів.

Міжнародна діяльність. Кафедра провадить активну міжнародну діяльність. У 2017 р. укладено угоду про співпрацю з Вищою Школою менеджменту (Варшава, Польща), у 2015 р. – з Інститутом психології університету Казимира Великого (Бидгощ, Польща). Підписано договір з Громадською організацією «Польський студентський клуб», який дозволяє викладачам та студентам старших курсів проходити професійне стажування у Польщі.

Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію у зарубіжних освітніх установах. У 2017 р. завідувач кафедри Л. П. Журавльова стажувалася в Інституті психології університету Казимира Великого (Бидгощ, Польща), викладачі кафедри Т. В. Коломієць і О. Г. Шмиглюк – у Вищій Школі Менеджменту в Варшаві (Польща). З 2016 р. асистент кафедри І. А. Степанюк навчається за докторською програмою «Спеціальна освіта» в університеті Канзас (США), у 2014-2015 рр. вона після перемоги у Faculty Development Program проходила наукове стажування в університеті Вісконсін (Медісон, США).

Студенти-психологи мають можливості професійного спілкування у зарубіжних навчальних та професійних закладах. У 2017 р. М. Бурківська стажувалась у психологічно-педагогічній порадні «Осєк» в Гданську, В. Семеняка – у психологічному товаристві «Аслан» у Варшаві, Н. Рубан і К. Габрук брали участь у науковій конференції «Polityczne mniejszosci. Mniejszosci narodowe we wladzach lokalnych w perspektywie porownawczej: Polska i Ukraina» у Варшавському університеті (Польща).

Під час навчального процесу для студентів та викладачів дають відкриті лекції провідні зарубіжні фахівці:

  • доктор в галузі психологічного консультування та супервізії (Ph.D.) Ольга Запорожець (США) – питання психологічної допомоги при залежностях (2018);
Читати детальніше

Сьогодні кафедра теоретичної та практичної психології пропонує цикл конференцій з проблем особистісного зростання, до участі в яких запрошує студентів, аспірантів, науковців.

Ми відкриті до співпраці з освітніми, науковими, громадськими організаціями України та зарубіжжя.