Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Cклад кафедри теоретичної та практичної психології

Лариса Петрівна Журавльова

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

Рік початку роботи в університеті

1981

Інформація про вищу освіту

Житомирський педагогічний інститут ім. Івана Франка

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

 

Аспірантура – 1988-1991 «Психологічні особливості емпатійних стосунків дітей, що виховуються поза сім’єю»
Докторантура – 1994-1997 «Психологічні основи розвитку емпатії людини»
Інформація про стажування 2000-2001 Навчання (підвищення кваліфікації) в Міжрегіональній Академії управління персоналом, (випускна робота «Методичні розробки соціально-психологічного тренінгу комунікативної компетентності»)

Наукові інтереси та досягнення та досягнення

Психологія особистості, психологія емпатії, екологічна психологія, соціально-психологічний тренінг, член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03 в південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського, Відмінник освіти України, керівництво написанням докторських та кандидатських дисертацій.

Інтеграційні здібності

Ландшафтний дизайн, гра на фортепіано

Кількість публікацій

74
Публікації під грифом МОН    

Основні друковані праці:

 1. Журавльова Л.П. Формування у молодших школярів емпатійного ставлення до однокласників // Психологія: респ. наук.-метод. зб. – К.: Рад. шк., 1992. – Вип. 38. – С. 80 – 89.
 2. Журавльова Л.П. О некоторых аспектах развития альтруистической направленности личности // Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність: Тези між-нар. наукових Костюківських читань 9 – 11 червня 1992 р. – Київ, 1992. – С. 212 – 213.
 3. Журавльова Л.П, Лавринович М.І., Березний А.І. та ін. Діти-сироти на Житомирщині: проблеми утримання, навчання, виховання // Житомир: «Полісся», 1993. – 110 с.
 4. Журавльова Л.П. До питання емпатійної спрямованості старшокласників // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Матеріали третіх Костюківських читань 20 – 22 грудня 1994 р. – 1994. – Т. II. – С. 20 – 21.
 5. Журавльова Л.П., Щерба С.П., Іванченко А.В. та ін. Учитель і світогляд: проблеми становлення Житомир: Обл. друкарня, 1995. –188 с.
 6. Журавльова Л.П. Емпатійні стосунки дітей в різних умовах соціалізації // Педагогіка і психологія. – 1996. - №1. – С. 82 – 90.
 7. Журавльова Л.П. Эмпатийные отношения детей, воспитывающихся вне семьи // Психол. журнал. – Т.17. – 1996. - №4. – С. 91-98.
 8. Журавльова Л.П. Теоретико-методологические основы решения проблемы эмпатиим // Українська психологія: сучасний потенціал: Матер. четвертих Костюковських читань.– В 3т.– К.: ДОК-К, 1996.–Т.1. – С. 231-239.
 9. Журавльова Л.П. Природа емпатiї // Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні: матеріали ІІ з’їзду психологів України.- 1997. – Т.1. – С.31 – 38.
 10. Журавльова Л.П. Емпатійність як механізм реалізації суб’єкт- суб’єктної педагогічної парадигми // Психологія: Зб. наук. праць – Вип. 4 (7). : НПУ ім. М. Драгоманова. – К., 1999. – С. 61 – 67.
 11. Журавльова Л.П. Емпатія як специфічна форма відображення об’єктивної дійсності // Духовність як основа консолідації суспільства: Міжвід. наук. зб. – К.:НДІ ,,Проблеми людини”, 1999. – Т. 16. – С. 76-81.
 12. Журавльова Л.П., Шалагінова І.Ф. Проблема самовизначення у вітчизняній та зарубіжній психології // Психологія. Збірник наукових праць НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. Вип.15. – С. 43-50.
 13. Журавльова Л.П., Кравець І.С Психологічні особливості часової перспективи сучасного юнацтва в процесі особистісного самовизначення // Психологія: Зб. наукових праць НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2003. Вип. 20. – С. 112 – 120.
 14. Журавльова Л.П., Данковцева Є.В. Особистісні чинники успішної професійної діяльності // Наука і освіта, 2006. — №5-6. – С. 32-34.
 15. Журавльова Л.П., Ткачук Л.В. Динаміка ієрархії системи цінностей подружжя в процесі становлення шлюбно-сімейних стосунків // Наука і освіта, 2007. — №1-2. – С. 17-20.
 16. Журавльова Л.П., Мілаш І.В. Вплив сімейного виховання на особливості між статевих стосунків дівчат-підлітків // Наука і освіта, 2007. — №3-4. – С. 25-28.
 17. Журавльова Л.П. Розвиток емпатії у дітей немовлячого віку // Актуальні проблеми психології // Зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2008. – Т. X. – Ч. 5. – С. 185 – 191.
 18. Журавльова Л.П. Динаміка особистісно-смислової емпатії в ранньому онтогенезі // Наука і освіта, 2008. – №3. – С. 109 – 112.
 19. Журавльова Л.П. Психологія емпатії // Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328 с.
 20. Журавльова Л.П. Родина як вагомий культурогенний фактор актуалізації та розвитку емпатії особистості // Актуальні проблеми психології , 2008. – Т. X, Ч.8. – С.225 -231.
 21. Журавльова Л.П. Емпатія в системі особистісних чинників успішної управлінської діяльності // Актуальні проблеми психології, 2008– Т. I: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 20. – С. 92 – 95.
 22. Журавльова Л.П. Емпатійні ставлення та їх класифікація // Соціальна психологія. – 2008. – № 5(31). – С. 39 - 46.
 23. Журавльова Л.П. Методологічні засади дослідження емпатії людини // Вісник Прикарпатського університету. Філософські та психологічні науки, 2008. – С. 152 – 155.
 24. Журавльова Л.П. Трансфенітна емпатія // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка і психологія. – Вип. 14. – 2008. - Т. 16, №9/1. – С.30-35.
 25. Журавльова Л.П. Концептуальні основи феномену емпатія // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка. – Київ-Кіровоград: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2009. – Т.Х. – Вип. 13. С.352-363.
 26. Журавльова Л.П. Вікова динаміка емпатії в період дорослішання // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка психологія. – Вип. 15. – 2009. – Т. 17, № 9/1. – С. 68-75.
 27. Журавльова Л.П., Матюшенко Т.А.Вплив емпатії на розвиток ціннісно-смислової сфери старшокласників з різною професійною спрямованістю // Наука і освіта. – 2009. — №6. – С.197-201.
 28. Журавльова Л.П. Емпатійні детермінанти психологічного здоров’я // Наука і освіта. — 2010. - № 3. - С.36-39
 29. Журавльова Л.П. Онтогенетична динаміка емоційних механізмів емпатії // Наука і освіта. —2009. — №9. — С.30-34.
 30. Журавльова Л.П. Емпатия в системе психологического сопровождения профессионального самоопределения // Наука і освіта. — 2009. — №5. — С. 53-58.
 31. Журавльова Л.П. Діагностика форм та типів емпатії // Психологія. Зб. наук. праць НПУ ім. М.Драгоманова. – Сер. № 12. Психологічні науки. – 2010. – № 31(55). – С. 154 – 161.
 32. Журавльова Л.П. Діти, медіа і проблеми соціалізації молодого покоління // Соціальна психологія. – 2010. - №4 (42). – С.186-188.
 33. Журавльова Л.П. Емпатія і ставлення до себе підлітків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки:Зб. Наук. Праць / КНУ ім. Т.Шевченка. – К.: Логос, 2011. – Т.4. – С.31-38.
 34. Журавльова Л.П. Діагностика емпатії особистості дорослого віку // Психологічні перспективи: Збірник наукових праць. – 2011. – Спецвипуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору». – С.12 – 19
 35. Журавльова Л.П. Діагностика емпатії дітей середнього віку // Зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка / За ред. С.Д. Максименка, М.-Л.А. Чепи
 36. Журавльова Л.П. Емпатія та особистісне зростання в акмеогенезі психологів // Наука і освіта, 2014. - №5. – С. 134-141.

 

Ксенія Петрівна ГАВРИЛОВСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 2000-2002 р.р. – практичний психолог соціально-психологічної служби Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк; 2002 – 2010 р.р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри загальної та соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк; з 2010 р. – доцент кафедри соціальної та практичної психології (практичної психології та психотерапії, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Соціологія», 1997 р..

Дисертаційне дослідження: 1999–2002 рр. – аспірантура Волинського національного університету імені Лесі Українки; 2008 р. – захист кандидатської дисертації на тему “Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості” у спеціалізованій вченій раді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2008-2009 рр. Методична підготовка з проведення соціально-психологічних та бізнес-тренінгів (Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні). 2012 р. Стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра загальної та соціальної психології. 2015 р. Науково-практичний семінар на тему: «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів). 2015 р. Навчальний семінар «Основи травмафокусованої когнітивно-поведінкової терапії» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, Інститут психічного здоров’я УКУ). 2015 р. Тренінговий курс «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї» в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» (ОБСЄ). 2016 р. Стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету. 2017 р. XVII міжнародний фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИК» (Східноукраїнська асоціація арт-терапії). 2017 р. Освітня програма «Використання арт-коучингових технік в мотивації досягнень та цілепокладання» (Східноукраїнська асоціація арт-терапії). 2017 р. "Школа толерантності з питань ВПО (внутрішньопереміщених осіб) та ЛЖВ (людей, що живуть з ВІЛ)" (Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Z»); 2017 р. Практико-теоретичний семінар "Антисуїцидальні контракти в психотерапії" (Українська асоціація транзактного аналізу); 2016-2018 рр. Навчальний проект «Ізотерапія - розвиток, цілення, допомога через малюнок»; 2016-2018 рр. Навчальна програма «Професійна підготовка психологів-консультантів» Програма ліцензована в Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи (сертифікат СЕ № 2640142 від 15.05.2014).

Наукові інтереси: Психологія впливу, психологія релігії, юридична психологія, політична психологія.

Міжнародна діяльність: Участь у міжнародних конференціях; участь в циклі докладів з проблем клінічної психології, ведуча: професорка Кrуstуnе Teresе Panas (2017 р.)

Науковий гурток, центр: Психологія міста.

Відзнаки: 2010 р. Почесна грамота Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2014 р. Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016 р. Диплом «Людина року» за отримання вченого звання доцента. 2016 р. Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2017 р. Диплом «Людина року» за підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 2017 р. Подяка від управління освіти і науки Житомирської ОДА.

Інтеграційні здібності, захоплення: Y23.

Кількість публікацій: 83 публікації, з них 65 наукових, зокрема 20 у фахових виданнях, 3 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз та 18 навчально-методичних праць.

Електронна адреса: Levkonia23@gmail.com

Друковані праці:

Інна Станіславівна ЗАГУРСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 1999-2001 рр. – практичний психолог дитячого садка, м. Житомир; з 2001 р. – робота на посаді асистента, а згодом – доцента кафедри соціальної та практичної психології (практичної психології та психотерапії, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність «Початкове навчання. Практична психологія». Кваліфікація – вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти, 2001 р..

Дисертаційне дослідження: 2004–2006 рр. – аспірантура Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі соціальної та практичної психології; 2006 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Стажування та участь у навчальних проектах: 1999 – Навчально-практичний семінар «Використання технік психодрами в роботі практичного психолога» (психодрама-терапевт П.П. Горностай); 2003 – Тренінг з емоційної грамотності (Європейська асоціація ТА доктор Ф.М.Арендсен Гайн); 2014 – Майстер-класи з монодрами, символдрами, когнітивно-поведінкової терапії; 2014 – Стажування в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ); 2016 – Участь у психотерапевтичному проекті за напрямком «Ізотерапія – розвиток, зцілення, допомога через малюнок» (керівник підготовки В.В. Назаревич).

Наукові інтереси: Самооцінка і розвиток творчих здібностей, психосемантика.

Міжнародна діяльність: Участь у 10 міжнародних конференціях

Науковий гурток, центр: керівництво студентським науковим гуртком «Самооцінка, здібності, творчість».

Відзнаки: нагороджена грамотою ЖДУ імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2007 р.); нагороджена грамотою Управління освіти і науки Житомирської державної обласної адміністрації за плідну наукову діяльність (2014 р.); відзначена подякою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді (2017 р.), а також подякою соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка в конкурсі «Людина року» за підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2017 р.).

Інтеграційні здібності, захоплення: подорожі, велоспорт.

Кількість публікацій: 53 публікацій, з них 46 – наукових та 7 – навчально-методичних, зокрема 17 – у фахових виданнях та 1 – у періодичному виданні, яке включене до міжнародної наукометричної бази Web of scіenes.

Електронна адреса: izagurska55@gmail.com

Друковані праці:

Наталія Олександрівна НИКОНЧУК

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології; кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 1999-2000 р.р. – практичний психолог дошкільного навчального закладу м. Житомира. З 2000 р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: У 2000 році закінчила Житомирський педагогічний університет за спеціальністю “Початкове навчання. Практична психологія”.

Дисертаційне дослідження: Закінчила аспірантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі соціальної та практичної психології за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому шкільному віці”.

Стажування та участь у навчальних проектах: фахове стажування у лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2016 рік).

Наукові інтереси: психологія розвитку, психологія здібностей, етнопсихологія, усна народна творчість.

Міжнародна діяльність: участь у 3 міжнародних конференціях.

Інтеграційні здібності, захоплення: кулінарія, рукоділля.

Кількість публікацій: понад 30 наукових на навчально-методичних праць.

Електронна адреса: nata.nykonchuk@gmail.com

Друковані праці:

 

Олег Васильович МАЗЯР

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 2002-2005 рр. – практичний психолог Озерненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області, з 2004 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри соціальної та практичної психології (теоретичної психології та психології розвитку, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання. Психологія», 2002 р..

Дисертаційне дослідження: 2011-2013 рр. – аспірантура Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 2013 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І.О. Сікорського» за спеціальністю 19.00.01– загальна психологія, історія психології.

Наукові інтереси: історія психології, психотерапія.

Міжнародна діяльність: участь у 7 міжнародних конференціях.

Відзнаки: відзначений подяками в конкурсі «Людина року» за науково-викладацьку співпрацю (2008, 2014, 2016, 2017), подякою Благодійної організації «Планета для дітей» (2016), грамотами Житомирського державного університету імені Івана Франка (2010, 2013); грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2014), подякою Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди (2011).

Науковий гурток, центр: проективні методи психодіагностики.

Кількість публікацій: 50 публікацій, з них 41 наукових та 9 навчально-методичних, зокрема 17 у фахових виданнях, 1 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: mazuar.oleg2015@gmail.com, mazyar.oleg2010@yandex.ua

Друковані праці:

 

Ганна Володимирівна ПИРОГ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат філософських наук, доцент.

Досвід роботи: 1993–1994 рр. – інженер-психолог Центру профпридатності водіїв автотранспорту, м. Ташкент; 1995–1998 рр. – психолог середньої школи, м. Севастополь; 2000–2002 рр. – викладач Севастопольського індустріально-педагогічного коледжу; 2002–2014 рр. – старший викладач, доцент кафедри психології Севастопольського гуманітарного університету; з 2014 р. – доцент кафедри соціальної та практичної психології (теоретичної психології та психології розвитку, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Ташкентський державний університет, спеціальність «Психологія», 1993 р..

Дисертаційне дослідження: 1997–2000 рр. – аспірантура Севастопольського державного технічного університету; 2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства)» за спеціальністю 09.00.11– релігієзнавство.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2017 р. – міжнародний фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИК» (ГО «Східноукраїнська асоціація арт-терапії», Всеукраїнська тренінгова компанія «Основа», Тренінговий Центр Олени Тараріної, Міжнародна академія арт-терапії); 2015 р. – стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету; 2015 р. – науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів); 2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії).

Наукові інтереси: Психологія соціально-політичних процесів, психологія релігії, психологія професійної діяльності.

Міжнародна діяльність: Участь у 8 міжнародних конференціях; участь в україно-японській зустрічі «Відображення наслідків техногенних катастроф на житті дітей» (2017 р.).

Відзнаки: Відзначена подяками в конкурсі «Людина року» за успішну організацію кураторської роботи з групою, за організацію олімпіади з психології для старшокласників (2016 р.), за організацію науково-методичної роботи на кафедрі (2017 р.).

Науковий гурток, центр: Психологічні дослідження суспільно-політичних процесів.

Інтеграційні здібності, захоплення: Подорожі, читання, східна кулінарія.

Кількість публікацій: 42 публікації, з них 36 наукових та 6 навчально-методичних, зокрема 15 у фахових виданнях, 3 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: sevtur73@gmail.com

Друковані праці:

Наталія Федорівна Портницька

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Декан соціально-психологічного факультету, кандидат психологічних наук, доцент

Досвід роботи

1998-2001 – практичний психолог ДНЗ №30 м. Житомир

2000-2002 – викладач педагогіки та психології Житомирського коледжу мистецтв ім. І.Огієнка (за сумісництвом)

2000-2007 – асистент кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка

2006-2009 – заступник декана соціально-психологічного факультету з організаційно-виховної роботи

з 2009 – доцент кафедри соціальної та практичної психології

Інформація про вищу освіту

Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка. Спеціальність: Початкове навчання. Практична психологія. Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти (Диплом ТМ №11316254)

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

2003-2006 – Навчання в аспірантурі при кафедрі соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка (науковий керівник - кандидат психологічних наук, доцент О.Л. Музика)

2007 – захист дисертації на отримання вч. звання кандидат психологічних наук, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема: «Наслідування як механізм розвитку творчих здібностей у дошкільному віці» (ДК №040873 від від 16 лютого 2007 року )

Стажування та участь у навчальних проектах

2002 – Курс транзакційного аналізу ТА–101 (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М. Арендсен Гайн);

2002 – Тренінг-семінар “Гендерні ролі: конфлікти, ресурси, розвиток” (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай);

2003 - Тренінг з емоційної грамотності транзакційного (Європейська асоціація ТА доктор Ф.М.Арендсен Гайн);

2011 - Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

2012 - Базовий курс із позитивної психотерапії (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, сертифікат WAPP №078-UKR-2012)

2012-14 – майстер-класи з монодрами, когнітивно-поведінкової терапії

2015 – Семінар «Діти і війна: навчання технік зцілення»,Український інститут психічного здоров’я, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії

2015 – Навчальний проект з травма-фокусованої КПТ

Напрямки індивідуальної консультаційної практики

 • особистісні та міжособистісні проблеми
 • допомога у конфліктних і кризових ситуаціях
 • проблеми сімейних взаємостосунків
 • дитячо-батьківські стосунки у дитячому та підлітковому віці
 • робота з дітьми та підлітками,
 • розвиваючі заняття для дітей
 • прийняття рішення

Наукові інтереси

 • Психологія наслідування, творчості,
 • розвиток творчості,
 • особливості психічного розвитку дітей, що потребують корекції розумового розвитку,
 • психологія сімейних стосунків

Кількість публікацій

Близько наукових 60 та навчально-методичних публікацій

Основні друковані праці:

 1. Музика О.Л., Портницька Н.Ф. Розвиток творчої спрямованості особистості в дошкільному віці // Обдарована дитина, 2007. – №7. – С. 50-55.
 2. Портницька Н.Ф. Динаміка наслідування в процесі розвитку творчих здібностей дошкільників// Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 26, 2004. – С. 212 – 219.
 3. Портницька Н.Ф. Динаміка наслідування та особливості розвитку творчих здібностей обдарованих дошкільників // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 12. – Вип. 3. – С. 219-224.
 4. Портницька Н.Ф. Експериментальне дослідження особливостей наслідування в процесі продуктивної творчої діяльності дошкільників // Педагогіка та психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2005. – №6. – С. 156 – 163.
 5. Портницька Н.Ф. Особливості рефлексії здібностей у дошкільному віці // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць: К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – № 6 (30). – Ч.1. – С. 239 – 247.
 6. Портницька Н.Ф. Перехід до соціальної регуляції наслідування як умова розвитку творчих здібностей у продуктивній діяльності дошкільників // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006 – С. 171 – 175.
 7. Портницька Н.Ф. Перехід до соціальної регуляції наслідування як умова розвитку творчих здібностей у продуктивній діяльності дошкільників // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – №12 (37) – С. 171 – 175.
 8. Портницька Н.Ф. Стратегіальні тенденції розвитку наслідування дошкільників // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 12. – Вип. 2. – С. 206-211.
 9. Портницька Н.Ф., Левик А.П. Особливості усвідомлення власного майбутнього ВІЛ-інфікованими у процесі ресоціалізаціі // Тези XXXІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С. 218.
 10. Портницька Н.Ф. До проблеми ефективності програм розвитку творчих здібностей дошкільників: результати апробації / Освіта і наука. – 2014. – №5. – С. 183-189

Людмила Олександрівна Котлова (Коберник)

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології

Досвід роботи

2007 р. – викладач психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2007 – 2010 р.р. – аспірантка НПУ імені М.П. Драгоманова.

З 2009 р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені І.Франка.

Інформація про вищу освіту

У 2007 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м.Київ). Спеціальність „Психологія”. Кваліфікація – магістр психології; викладач психології; психолог.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

Закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова при кафедрі практичної психології та психотерапії за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Ціннісні орієнтації як чинник виникнення та подолання конфліктних форм поведінки у юнацькому віці" (диплом ДК №062576 від 10.11.2010).

Стажування та участь у навчальних проектах 2015 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Наукові інтереси

Конфліктні форми поведінки на різних вікових етапах розвитку особистості

Навчальні дисципліни

Психологія конфлікту

Соціальні та політичні конфлікти

Соціальна психологія

Вікова психологія

Педагогічна психологія

Психологічні основи медіації

Науковий гурток

Основи конфліктології

Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. 20 студентських публікацій.

Інтеграційні здібності Вишивка хрестиком та бісером

Кількість публікацій

40

Основні друковані праці:

 1. Коберник Л.О. Ціннісні орієнтації як чинник подолання конфліктних форм поведінки. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. - №17. – Ч.І. – С. 175-180.
 2. Коберник Л.О. Психологічний аналіз конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Вид-во Європейського університету, 2007. – Т.3. – С. 143– 146.
 3. Коберник Л.О. Сучасне студентство: проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НПУ «ХПІ». – 2008. - №1. – С. 108-116.
 4. Коберник Л.О. Роль та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості. Наука і освіта // Науково-практичний журнал південного наукового центру АПН України. – Одеса. – 2008. - № 4-5. – С.28-33.
 5. Коберник Л.О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів.  Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. - №23. –  С. 235 - 241.
 6. Коберник Л.О.  Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції. Актуальні проблеми психології Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. тЧ. 21-22 / За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, 2008. – С.173 - 177.
 7. Коберник Л.О. Психодіагностика конфліктних форм поведінки студентів в системі вищої освіти // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – С.
 8. Коберник Л.О. Проблема конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Тези доповідей учасників Міжнар.наук.-практ. конф. “Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи”. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова МОН України, Поліграф-Центр, 2009. – С.84- 85.  
 9. Коберник Л.О. Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському  віці. Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: монографія / За ред. проф. Н.І. Пов’якел. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009 – С. 232 – 240.
 10. Котлова (Коберник) Л.О. Конфліктні форми поведінки: виникнення та їх подолання в юнацькому віці: методичні рекомендаці / Л.О.Котлова // Умань: СПД Жовтень, 2009. – 58 с.
 11. Котлова Л.О. Ціннісні орієнтації у подоланні конфліктних форм поведінки студентів : монографія / Л.О.Котлова, Н.І. Пов’якель // Умань: ПП Жовтий, 2011. – 144 с.
 12. Котлова Л.О. Психологія конфлікту: курс лекцій: Навчальний посібник. / Л.О.Котлова – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2013. – 112 с.
 13. Загальні вимоги до змісту та оформлення навчальних посібників і навчально-методичної літератури : методичні рекомендації для викладачів на основі чинних нормативних документів [уклад. Л.О.Котлова]; - Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 55 с.

Ольга Михайлівна Савиченко

Посада, науковий ступінь, вчене звання

кандидат психологічних наук, старший викладач

Рік початку роботи на кафедрі

2001

Інформація про вищу освіту

1997-2002, Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання. Психологія», спеціалізація «Практична психологія».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

Закінчила аспірантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі соціальної та практичної психології за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертаційного дослідження: «Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці».
Інформація про стажування Семінари-тренінги з транзактного аналізу, емоційної грамотності, психодрами, гендерної проблематики, глибинної психокорекції, еріксонівської психотерапії.

Наукові інтереси та досягнення

Взаємодія цінностей та мотивації у процесі регуляції розвитку особистості спортсменів.

Інтеграційні здібності  

Спортивний тенець

Кількість публікацій

16

Основні друковані праці:

 1. Психологія особистості: навчальний посібник / М. М. Заброцький, О. М. Савиченко, І. М. Тичина. – 3-є вид. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – 206 с.
 2. Савиченко О. Програма вивчення мотивації досягнення успіху у спортивній діяльності // Творчий потенціал особистості: проблеми розвитку та реалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 лютого 2005р.). Редактори: О.Б.Терешина, П.Ю.Липський. – Київ, 2005. – 289 с. – С. 277-280.
 3. Савиченко О.М. Мотивація досягнення успіху як чинник розвитку обдарованості// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Соціально-психологічні детермінанти особистісного становлення сучасної молоді” – Київ-Луганськ, 2003. – С. 235-240. (0,3 др.арк.)
 4. Савиченко О.М. Особливості розвитку мотивації досягнення успіху у спортивній діяльності // Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О.Моляко, О.Л.Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – С. 219-236.
 5. Савиченко О.М. Тренінг-курс розвитку мотивації досягнення студентів у спортивній діяльності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – №17 (41). – Частина І. – 375 с. – С. 92-97.
 6. Савиченко О.М. Ціннісно-мотиваційні механізми розвитку спортивних здібностей // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць // За ред. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип..3ю – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – 318 с. – С. 233-238.
 7. Музика О.Л., Савиченко О.М. Розробка програми ціннісної підтримки розвитку спортивних здібностей // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 8. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 188 – 195.

Ірина Миколаївна Тичина

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Досвід роботи

1998-2000 р.р. – практичний психолог НВК: ясла-дитячий садок-прогімназія № 11 м. Житомира

З 2003 р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка

2000-2003 р.р. – психолог Центру психіатричної експертизи та професійного медико-психологісного відбору при УМВС України в Житомирській області

З 2000 р. психолог-консультант (індивідуальна робота з дорослими та дітьми)

Інформація про вищу освіту

У 1999 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю „Початкове навчання. Практична психологія”. Кваліфікація – вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

Закінчила аспірантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі соціальної та практичної психології за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Професійна переорієнтація як чинник особистісного само здійснення випускників вищих навчальних закладів” диплом ДК № 058170 від 10 березня 2010 року).

Отримала вчене звання «доцент» кафедри соціальної та практичної психології (атестат 12ДЦ №035580, протокол № 6/02-Д від 4 липня 2013 року).

Стажування та участь у навчальних проектах

2002 – Курс транзакційного аналізу ТА–101 (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М. Арендсен Гайн);

2002 – Тренінг-семінар “Гендерні ролі: конфлікти, ресурси, розвиток” (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай);

2003 - Тренінг з емоційної грамотності транзакційного аналізу (Європейська асоціація ТА доктор Ф.М.Арендсен Гайн);

2010 - Літня школа з психодрами «Я» у дзеркалі психодрами» (липень 2010 р., Пуща-Водиця, м. Київ)

2012 - Базовий курс із позитивної психотерапії (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

2012-14 – майстер-класи з монодрами, когнітивно-поведінкової терапії

2014 – 15 - навчальний проект з монодрами «МОНОДРАМА як метод психологічного консультування та психотерапії» (тренер - Марина Левандовська психодраматерапевт, гештальт- терапевт, Московський Інституту Гештальта і Психодрами, Інститут групової психотерапії і соціального проектування, МЦФІ, Москва)

Січень 2015 – семінар «Діти і війна: навчання технік зцілення» (Український Інститут когнітивно-поведінкової психотерапії, Інститут Психічного здоров’я УКУ, тренер – Горбунова В.В., сертифікований викладач ТФ КП).

Березень-Липень 2015 - навчальна програма «Схема-терапія», два трьохденні семінари у Львові (викладачі: Ремко ван дер Війнгарт та Гуідо Сійберс (Голландія), акредитовані викладачі методу схема-терапії міжнародної асоціації схема терапії (ISST))

Червень-липень 2015 - навчальний семінар «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (Український Інститут когнітивно-поведінкової психотерапії, Інститут Психічного здоров’я УКУ, тренер – Горбунова В.В., Климчук В.О, сертифіковані викладачі ТФ КП).

Жовтень 2015 – трьохденний семінар «Схема-терапія подружніх пар», м.Львів, 15-17 жовтня 2015 (Викладач: Екхарт Родігер (Німеччина), акредитований викладач методу схема-терапії та спеціалізації у схема-терапії подружніх пар, діючий президент Міжнародної асоціації схема-терапії (ISST), співавтор книги «Схема-терапія подружніх пар», керівник навчального центру схема-терапії у Франкфурті).

2015 - навчальна програма "Психотерапевтична робота з дітьми у гуманістичному підході", базовий рівень «Психологічні навички роботи з дітьми та батьками».

Напрямки індивідуальної консультаційної практики

Психологічне консультування за напрямками: транзакційний аналіз, психодрама, монодрама, позитивна психотерапія, схема-терапія, схема-терапія подружніх пар

Наукові інтереси

Психологія професійного становлення особистості, психологія професійної переорієнтації

Навчальні дисципліни

Загальна психологія

Основи дефектології

Психологія сім’ї

Патопсихологія

Психологія особистісного та професійного зростання

Індивідуально-орієнтоване консультування та психотерапія

Науковий гурток

Психологія особистісного та професійного зростання

Більше 20 студентських публікацій

Кількість публікацій

33 наукових публікації та 11 навчально-методичних праць

Основні друковані праці:

 1. Тичина І.М. Аналіз ціннісних детермінант професійної переорієнтації студентів із різним досвідом роботи // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 253 – 262.
 2. Тичина І.М. Професійний вибір як життєвий вибір суб’єкта професійної діяльності // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-12 квітня 2006 р. – Суми, 2006. – С. 112 – 115.
 3. Тичина І.М. До проблеми визначення та класифікації цінностей громадської діяльності // Молодь в умовах нової соціальної перспективи / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 13-14 травня, 2004р. – С. 342-344.
 4. Тичина І.М. Дослідження ціннісних детермінант професійної переорієнтації // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції „Ціннісні парадигми освіти в контексті євроінтеграції”. – Харків, 2005 р. – С.145 – 149.
 5. Тичина І.М. Особливості рефлексії здібностей у ситуації професійної переорієнтації // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006.– №12 (37). – С.205-211.
 6. Тичина І.М. Особливості рефлексії здібностей у процесі професійної переорієнтації // Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – С. 157-168.
 7. Тичина І.М. Професійний вибір у контексті життєвих виборів людини // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків». – Київ-Житомир: Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2005. – С.42-43.
 8. Тичина І.М. Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – С.284 – 291.
 9. Тичина І.М. Творчість як засіб подолання життєвої кризи у дорослому віці // Духовність українства: Збірник наукових праць: Випуск другий / Ред. кол. Ю. Білодід та ін. – Житомир: Редакційно-видавничий відділ ІПСТ, - 2000. – С. 33 – 36.
 10. Тичина І.М. Особистісно-ціннісна саморегуляція випускників вузів у процесі зміни професії // Тези XXXIII науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С. 228.
 11. Тичина І.М. Проблема ціннісної регуляції професійного вибору студентів, що здобувають другу вищу освіту // Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: Науково-методичний збірник / за ред. М.М. Заброцького. – Житомир – Київ, ЖОІППО, 2005. – С. 81 – 82.

Кулаковський Тарас Юрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Досвід роботи

2007-2011 р.р. – директор кадрової агенції «Перспектива»

2011-2013 р. – доцент кафедри історії, політології та психології ЖНАЕУ

з 2013 р. – доцент кафедри соціальної та практичної психології березень 2014 – січень 2015 – військова служба, участь у АТО

Інформація про вищу освіту

Житомирський державний технологічний університет. Магістр з економіки підприємництва. 2008 (ТМ № 33121189)

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

Кандидат психологічних наук ДК № 060543від 01.07.2010 р. 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія Тема дисертації: «Психологічні чинники розвитку здібностей до підприємництва»,

Наукові інтереси

Підприємництво, економічна психологія, реабілітація учасників АТО

Навчальні дисципліни

Загальна психологія

Інженерна психологія

Психологія управління

Організаційна психологія

Науковий гурток

Робота за військовими та цивільними учасниками АТО
Інтеграційні здібності активний відпочинок, туризм

Кількість публікацій

12

Основні друковані праці:

 1. Кулаковський Т.Ю. Особистісна стратегія формування та розвитку здібностей, сприяючих підприємницькому успіху / Т.Ю. Кулаковський // [Зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка / За ред. В.О. Моляко]. – 2009. – Том 12, Випуск 7. – С. 125 – 131.
 2. Кулаковський Т.Ю. Роль вищої освіти в розвитку підприємництва, як основного джерела робочих місць / Т.Ю. Кулаковський, Л.П. Кулаковська // [Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету]. – 2010. – Випуск 7 (26), Частина 2. – С. 151 – 162.
 3. Кулаковський Т.Ю. Профорієнтація та її вплив на якість робочої сили / Т.Ю. Кулаковський // [Вісник Житомирського державного університету] – 2011. – №1 (55). – С. 230 – 233.
 4. Кулаковський Т.Ю. Психологічна складова профорієнтації у формуванні робочої сили та суспільства / Т.Ю. Кулаковський [Зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка / За ред. С.Д. Максименка, М.-Л.А. Чепи] – 2011. – Том XIII, Ч.2. – С. 189 – 198.
 5. Кулаковський Т.Ю. Психологічна складова капіталу підприємця / Т.Ю. Кулаковський // [Вісник Житомирського державного технологічного університету] – 2011. – №3 (57). – С. 295 – 297.
 6. Кулаковський Т.Ю. Професійна освіта має відповідати потребам ринку праці та брати активну участь у формуванні класу підприємців / Т.Ю. Кулаковський // [Тези XXXVI науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню науки, 12-13 травня 2011 року ] – Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 364 – 365.
 7. Кулаковський Т.Ю. Креативність – необхідна риса підприємця / Т.Ю. Кулаковський//[Тези міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки] – Житомир: ЖДТУ, 2012 – Том 2. – С. 408-409.
 8. Підприємництво: психологічні, організаційні, економічні аспекти. Навч. посібник / С.Д. Максименко, А.А. Мазаракі, Л.П. Кулаковська, Т.Ю. Кулаковський. – К.:Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2012. – 720 с. (58,05 ум.др.арк.) , (ISBN 978-966-629-528-9)
 9. Кулаковський Т.Ю. Роль галузі психологічних знань у підготовці фахівців для сільського господарства / Т.Ю. Кулаковський//[Тези ] – Житомир: ЖНАЕУ, 2013
 10. Кулаковський Т.Ю. Роль галузі психологічних знань у підготовці фахівців для сільського господарства / Т.Ю. Кулаковський//[Тези ] – Житомир: ЖНАЕУ, 2013 – Том 2. – С. 408-409.
 11. Кулаковський Т.Ю. Належне оцінювання можливостей підприємця як один із кроків до підприємницького успіху сили / Т.Ю. Кулаковський // [Вісник Житомирського державного університету] – 2013. – №1 (55). – С. 230 – 233.
 12. Кулаковський Т.Ю. Як зберегти робочі місця у ВНЗ? / Т.Ю. Кулаковський // [Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої економіки: колект. Монографія/ за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П.] – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 419 с. С. 299-320.
 13.  

  Віктор Васильович Кириченко

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології

  Рік початку роботи на кафедрі

  2004

  Інформація про вищу освіту

  У 2008 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність 8.040101 «Психологія», кваліфікація «Психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах».

  Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

  З 2011 по 2014 рік навчався в аспірантурі Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Тема дисертаційного дослідження - "Становлення осбистісної ідентичності у процесі професійної адаптації". Науковий керівник - академік В.О. Моляко. У 2014 році захистив дисертацію в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Отримав диплом кандидата наук за спеціальністю 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія (ДК №027453).
  Дисертація (PhD) Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації (19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія)

  Інформація про стажування

  У 2007 році пройшов тренінг-курс підготовки тренерів програми ООН сприяння здорового способу життя серед молоді України “рівний-рівному”.
  Наукові інтереси Психологія ціннісної свідомості.

  Інтеграційні здібності  

  комп'ютерна графіка, фотодизайн

  Кількість публікацій

  70
  Навчальні посібники Мазяр О.В., Кириченко В.В. Психологія праці : модульний курс : навчальний посібник / Олег Васильович Мазяр, Віктор Васильович Кириченко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2014. – 190 с.
  Кириченко В.В. Психологія інформаційної діяльності : навчальний посібник / Віктор Кириченко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 130 с.
    Кириченко В. В. Психологічні основи професійної адаптації та вибору професії : Навчальний посібник / В. В. Кириченко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 110 с.  ISBN 978-966-485-183-8
     

  Кириченко В. В. Психологія інформаційної діяльності : Навчальний посібник / В. В. Кириченко– 2-ге вид. вип. і доп. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 146 с.

   
    Кириченко В. В. Основи інформатики та використання ЕОМ у психології : курс лекцій / В.В. Кириченко – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 59 с.

  Основні друковані праці:

  1. Кириченко В.В. Диференційованість ціннісного простору як показника розвитку особистості // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С.309-317.
  2. Особливості роботи над професійно-орієнтованими завданнями з курсу «Психології праці» / Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л.Музики. Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/17-Г-3165 від 28.09.2010 року). – 3-тє вид., перероб. i доп. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010 – С.249-295.
  3. Кириченко В.В. Соціокультурні ресурси рефлексії дискретності життєвих подій // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Психологія розвитку в аксіологічному вимірі», 2010. –С. 53-60
  4. Кириченко В.В. Рефлексія дискретності кризових подій життєвого шляху особистості // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ, 2010. – Том 11. – Вип. 3. – С.132-137.
  5. Кириченко В.В. Становлення професійної ідентичності творчо обдарованої особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол.: В.І.Судаков [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – Т.1.: Спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-річчя від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В.А.Роменця. Методологічні проблеми психології. Психологія творчості. – С. 78-85.
  6. Кириченко В.В. Діагностика розвитку здібностей у процесі професійного відбору / Кириченко Віктор  Васильович // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2014. – Т.ХІІ. Психологія творчості. – Випуск. 19. – С.161-169
  7. Кириченко В.В. Стратегіально-типологічні особливості адаптації суб’єкта праці у професіях «людина-людина» та «людина-техніка» / В.В. Кириченко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Київ, 2013. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Частина 1. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013 – С. 410 - 418
  8. Кириченко В.В. Рефлексія динаміки розвитку здібностей у процесі професійної адаптації / В.В. Кириченко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 16. – С. 165-173
  9. Кириченко В.В. Ідеографічне дослідження кризи професійної адаптації у ситуації зміни професії / В.В. Кириченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013. – №11 (270). – Част. ІІ. – С. 152-158
  10. Кириченко В.В. Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації / В.В. Кириченко // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; за заг. ред. М.М. Слюсаревського; упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна. – К.: Золоті ворота, 2012. – Вип. 13. – C. 394-401
  11. Кириченко В.В. Стратегіальні відмінності становлення особистісної ідентичності працівників у процесі адаптації до професійної діяльності / В.В. Кириченко / Віктор Васильович Кириченко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2012. – Т.XII. Психологія творчості. – Вип. 15. – Частина ІІ. – С.142-149
  12. Кириченко В.В. Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія). – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України ; Ж. : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 20 с.
  13. Кириченко В.В. У пошуках людської душі / Кириченко Віктор Васильович // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2014. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 20. – С.116-123 ISSN 2072-4772
  14. Кириченко В.В.  Історичний екскурс та сучасні погляди на психологічні проблеми профорієнтації // Теоретичні та прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – №2(37). – С.203-213.
  15. Кириченко В.В. Літературне полотно життя / В.В. Кириченко, К.А. Марчук // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2015. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 21. – C. 124-132
  16. Кириченко В.В. Практичні аспекти ціннісної підтримки особистості у процесі переживання кризи професійної адаптації // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2015. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 21. – C. 124-132. – С.132-140

   

  Тетяна Миколаївна Майстренко

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  Старший викладач кафедри соціальної та практичної психології

  Досвід роботи

  1998-2000 рр. – практичний психолог ЗОШ №25 м. Житомира

  2000 р і дотепер – викладач кафедри соціальної та практичної психології

  З 2012 р. працюю як тренер (соціальні тренінги)

  Інформація про вищу освіту

  У 1998 році закінчила Житомирський державний інститут мені Івана Франка. Спеціальністю „Початковенавчання. Практична психологія”. Кваліфікація – вчительпочатковихкласів, практичний психолог у закладах освіти.

  Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

  ЗакінчилааспірантуруЖитомирського державного університетуіменіІвана Франка при кафедрісоціальної та практичноїпсихології за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та віковапсихологія.

  Тема дослідження «Ціннісна регуляція навчальної діяльності студентів в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання»

  Стажування та участь у навчальних проектах

  Стажування

  2011 - Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

  2012 - Державний навчальний заклад з підготовки фахівців у галузі економіки та управління підприємствами (Франція, Вік-ан-Бігор).

  2013 - Ліцей загальної освіти та сільськогосподарської техніки (Франція, м. Шартр)

  Участь у навчальних проектах

  2002 – Курс транзакційного аналізу ТА–101 (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М. Арендсен Гайн);

  2002 – Тренінг-семінар “Гендерні ролі: конфлікти, ресурси, розвиток” (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай);

  2003 - Тренінг з емоційної грамотності транзакційного (Європейська асоціація ТА доктор Ф.М.Арендсен Гайн);

  2012 - Базовий курс із позитивної психотерапії (Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, сертифікат консультанта WAPP №076-UKR-2012)

  2012-2014 – програма «Теорія та практика психологічного консультування» (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, сертифікат про підвищення кваліфікації СП №1541432)

  2012-Майстер-клас «Когнітивно-поведінкова терапія тривожних розладів»

  2013-Майстер-клас «Психічна травма та її наслідки. Травмо-фокусована КПТ»

  2015 - Семінар «Діти і війна: навчання технік зцілення»

  2015 - Навчальний семінар «Основи травмафокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії)

  2015 – Науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів)

  Напрямки індивідуальної консультаційної практики

  Психологічне тестування.

  Психологічні тренінги.

  Психодрама, транзакційний аналіз, позитивна психотерапія.

  Наукові інтереси

  Ціннісна регуляція навчальної діяльності

  Психологічне тестування

  Тренінгові робота

  Психосоматика

  Навчальні дисципліни

  • Основи психологічного тренінгу
  • Психодіагностика
  • Клінічна психологія
  • Психологічні основи саморегуляції
  • Основи психологічної діагностики і корекції

  Науковий гурток

  Ціннісна регуляція

  Більше 10 студентських публікацій

  Інтеграційні здібності Історича література, подорожі, плетіння шпицями, кулінарія

  Кількість публікацій

  Понад 30 публікацій

  Основні друковані праці:

  1. Майстренко Т.М. Особливості рефлексії здібностей студентами психологічних та непсихологічних спеціальностей // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Збірник Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. - №6 (30). – Ч.1. – С. 115-125
  2. Майстренко Т.М. Кредитно-модульна система організації навчання фахівців психологічних спеціальностей // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи навчального процесу у галузевих університетах”. – Рівне, 2005. - С.207-212.
  3. Майстренко Т.М. Проблема регуляції навчальної діяльності в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання  // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 12 – Вип. 3. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 122-129
  4. Музика О.Л., Майстренко Т.М. Організаційно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ // Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської наук.-практ.конф. – Житомир, 2008. – С. 14-20.
  5. Майстренко Т.М. Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Т.М. Майстренко// Наука і освіта, 2014. - №5. – С. 177-183.
  6. Особливості розвитку здібностей в учбово-професійній діяльності // Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – С. 129-140.
  7. Особливості ціннісної регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол.: В.І. Судаков [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – Т.4: Спецпроект «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В.А. Роменця. Вікова та педагогічна психологія. Прикладні проблеми психології. – С. 91-99.
  8. Рівні ціннісної регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інститутупсихології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2012. –Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 14. – С.135-143.
  9. Ціннісна підтримка регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання // Теоретико-методологічні питання розвитку загальної обдарованості особистості: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 20-річчю заснування НАПН України, 13 березня 2012 р., м. Київ. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012 р. – С. 75-82.
  10. Использование малостандартизированных методик для исследования ценностной регуляции учебной деятельности // «Психология и педагогика: актуальные проблемы и тенденции развития»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (06 марта 2013 р.). – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 107-112.
  11. Особливості надання ціннісної підтримки студентам залежно від рівня ціннісної регуляції навчальної діяльності // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.. 19. – С. 130-135.
  12. Рефлексія діяльнісно-операційної складової ціннісної регуляції навчальної діяльності студентів // Сучасна психологія: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 березня 2015 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 102-105.
  13. Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Т.М. Майстренко / // Наука і освіта, 2014. - №5. – С. 177-183.
  14. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Клінічна психологія» / «Основи клінічної психології» // Професійно-орієнтовні завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир, 2010. – С.387-406.
  15. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психодіагностика» // Професійно-орієнтовні завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир, 2010. – С.373-386.
  16. Психологічні типи учасників тренінгів для безробітних // http://www.business-territory.com/articles/psikhologіchnі-tipi-uchasnikіv-trenіngіv-dlya-bezrobіtnikh
  17. Тіні забутих предків: трансгенераційний підхід у психологічному тренінгу // http://business-territory.com/articles/tini-zabutikh-predkiv-transgeneratsiinii-pidkhid-u-psikhologichnomu-treningu
  18. Повернення з зони бойових дій. Пам’ятка для сімей військовослужбовців, які повернулися з зони АТО / Редактор-упорядник: Т.М. Майстренко. – Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2015. – 32 с.

  Людмила Миколаївна Фальковська

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  Старший викладач кафедри соціальної та практичної психології

  Рік початку роботи в університеті

  1988

  Інформація про вищу освіту

  Київський держаний університет ім. Т.Г.Шевченка, "Психологія. Викладач психології", 1988

  Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

  Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, філософський факультет, відділення психології, кафедра загальної та інженерної психології, (1991-1994 рр). Тема дослідження: «Динаміка внутрішньо функціональних зв’язків інтелектуальної діяльності у період ранньої юності». Спеціальність 19.00.01 - загальна психологія. Історія психології.

  Інформація про стажування Житомирський обласний Інститут післядипломної освіти, 2009 р.

  Наукові інтереси та досягнення

  Соціальна психологія справедливості.

  Інтеграційні здібності  

  Вишивка, в’язання (крючком, шпицями), гра на музичних інструментах (фортепіано, скрипка, гітара), спів, почуття гумору.

  Кількість публікацій

  14

  Основні друковані праці:

  1. Фальковська Л.М. Интеллектуальная активность и начальная профессионализация.// Тезисы Республиканской конференции «Психодиагностика - учителю»; Харьков, апрель 1989
  2. Фальковська Л.М. Факторы, способствующие формированию положительной Я-концепции будущего учителя в условиях вуза. // Тезисы  Всесоюзной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения Г.С.Костюка, Киев, 1989.
  3. Фальковська Л.М. Методические рекомендации по руководству неприрывной педпрактикой студентов 2-3 курсов. Часть 2,/ Сост. А.А.Дубасенюк, Е.И.Шарова, Е.Е.Антонова и др. – Житомир: ЖГПИ, 1990. – 40с.
  4. Фальковська Л.М.  (у співавторстві) Психологическая служба в школе (Рекомендации для школьных психологов)/ Сос. Б.Д.Блюменштейн, М.М.Забродский, Л.Н.Лобознюк, Л.В.Музычко, В.Н Остринская. – Житомир: ЖИПКУ, 1990.- 117 с.
  5. Фальковська Л.М. Оптимизация процесса обучения и развитие интеллектуальной сферы в период ранней юности. // Тезисы обласной конференции. Житомир: ЖИПКУ, 1991
  6. Фальковська Л.М. Розгортання інтелектуальної сфери в онтогенезі: динамічні зміни характеру внутрішньо функціональних зв’язків інтелектуальної сфери в період ранньої юності. //Тези міжвузівської конференції, Тернопіль, 1994.
  7. Фальковська Л.М. Стимулювання стильових та продуктивних характеристик інтелектуальної сфери в педагогічному процесі як стратегічна позиція творчого вчителя. //Психологічні основи підготовки творчого вчителя: Науково-методичний посібник /Ред.кол. Л.М.Король /відп.ред/ та ін. =- Житомир: ЖДПІ, 1996.
  8. Фальковська Л.М. Особливості внутрішньофункціональних зв’язків інтелектуальної сфери та моральнісні переконання в період ранньої юності. //Духовність молодої людини. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції 7-8 квітня 1997р. Житомир. 1997. С.134-143.
  9. Фальковська Л.М. (у співавторстві) Ukraine’s holistic medical /public health / psychosocial approach to the consequences of Chornobyl in children. Contis,G.; Afanasieva,V.; Borisov, G.I.; Chasin,R.; Christensen,V.; Dumanovska, M.V.; Falkovska,L.; Foley,P.; Galinsky,Y.Y; Grishayeva,I;…//Міжнародна конференція „П’ятнадцять років Чорнобильської  катастрофи. Досвід долання” Збірка тез. Київ-2001.
  10. Фальковська Л.М. Проблеми формування когнітивних стилів серед старшокласників загальноосвітньої школи // (Гуманізація взаємин вчителя та учнів – необхідна умова особистісної освіти / Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. – Київ-Житомир, 2004)
  11. Фальковська Л.М. Доцільність інформаційного підходу в аналізі інтрафункціональних зв’язків інтелектуальної сфери періоду ранньої юності // Духовна культура особистості в контексті розвитку громадянського суспільства: Науково-методичний збірник / За ред. М.М.Заброцького, І.І.Якухно. – Житомир-Київ, ЖОІППО, 2005. – 143 с. С.132-138.
  12. Фальковська Л.М.Проблема суб’єктивної актуалізації вітальної загрози екологічного лиха підлітками та старшокласниками, що проживають у забрудненій зоні Житомирщини //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: 36. Наукових праць.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. - №12 (37). -  229с. С.211-215.
  13. Фальковська Л.М. Соціально-психологічні моделі відчуття справедливості учнів єврейських освітніх закладів міста Житомира // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції „Євреї на Житомирщині: історія і сучасність”. – Житомир, 2008. – С. 141-149.
  14. Фальковська Л.М. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Педагогічна психологія» //Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л.Музики. Навчальний посібник. – Житомир, 2009. – 332с., С.57-79.
  15. Фальковська Л.М. Взаємообумовленість конструктів справедливості та законності в оцінці агресивних ситуацій// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і практика», м. Житомир (29 квітня 2014 року) / "Наука і освіта", № 2, 2014, с. 90-95.

  Алла Леонідівна Весельська

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  асистент кафедри соціальної та практичної психології

  Рік початку роботи на кафедрі

  2000

  Інформація про вищу освіту

  Київський Національний університет імені М.П.Драгоманова, "Музичне виховання", 1999

  Навчання в аспірантурі, докторантурі.

  Тема дисертаційного дослідження

  Навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені. Тараса Шевченка. Тема дисертації "Формування психологічної готовності до розуміння музичних творів". Спеціальність - 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.

  Інформація про стажування

  Український науково – методичний центр практичної психології та соціальної роботи. Сертифікат про підвищення кваліфікації СП №1540632, (2007 р.). МТКПО, Міжрегіональна громадська організація сприяння розвитку символ драми .Навчально – практичні семінари: «Вступ до основ символдрами А1» (2007 р.), «Символдрама: поглиблене пропрацювання основного ступеню В1» (2008 р.). Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. Курси ( з 15 вересня по 25 вересня 2008 року). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №396876
  Наукові інтереси та досягнення Проблема розуміння учнями музичних творів, психологічна герменевтика.
  Інтеграційні здібності Гра на фортепіано, хорове диригування.

  Кількість публікацій

  10

  Основні друковані праці:

  1. Весельська А.Л. Знання та досвід як передумова розуміння музики /Тези ХХХІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету. – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2008.
  2. Весельська А.Л. Теоретичний аналіз проблеми сприймання та розуміння музичних творів /Теоретико – методологічні проблеми генетичної психології:Матер. Між нар. Наук. Конф., присвяченої 35 – річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка – Т.П. – К.: Міленіум, 2002. - ;!» с.
  3. Весельська Алла. Формування психологічної готовності розуміння музичних творів у школярів/ Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: 4 Міжнародна науково – практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.:Видавничо – поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 154 с.

  Ірина Анатоліївна Гречуха

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  Заступник декана з організаційно-виховної роботи на соціально-психологічному факультеті, асистент кафедри соціальної та практичної психології

  Досвід роботи

  2005 – 2008 р. працює на посаді лаборанта кафедри соціальної та практичної психології

  З 2008 року – асистент кафедри соціальної та практичної психології.

  З вересня 2015 року займає посаду заступника декана з організаційно-виховної роботи на соціально-психологічному факультеті

  Інформація про вищу освіту

  В 2008 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Кваліфікація: психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах (диплом з відзнакою).

  Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

  З вересня 2013 року є науковим кореспондентом Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України. Затвердження теми дисертаційного дослідження: "Психологічні особливості ціннісної регуляції розвитку літературних здібностей старшокласників" (від 27.02.2014 (витяг з протоколу №2 засідання Вченої ради Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України) 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  Стажування та участь у навчальних проектах

  Протягом 27-28 лютого 2007 року пройшла офіційний курс ТА-101 при ЕАТА (Європейській Асоціації Транзакційного Аналізу) в м. Житомирі; протягом 22-29 січня 2007 року успішно пройшла 64-годинний курс за програмою Intel «Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України при ЖДУ імені Івана Франка; в листопаді 2009 року брала участь в тренінг-семінарі Cross Roads «Молодь на роздоріжжі»; початок навчання у навчальному семінарі з групової психотерапії «Теорія і практика психологічного консультування» (з квітня 2014 року), що проводиться на базі Інституту соціальної та політичної психології АПН України; координатор проекту навчального тренінг-курсу за міжнародною програмою «Молодь на роздоріжжі», програма запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД (м. Житомир, 21-23 травня 2014 рік) для студентів 3-5 курсів у співпраці із міжнародною громадською організацією «Молодь на роздоріжжі» в Україні; тематичні семінари для студентів 4-5 курсів соціально-психологічного факультету та вчителів м. Житомира та Житомирської області у співпраці із міжнародною громадською організацією «Молодь на роздоріжжі» в Україні (з 2014 року, щомісяця); Шкільний проект «Родина твердиня» для вчителів м. Житомира та Житомирської області (м. Житомир, 6 листопада 2014 рік); Телеміст-конференція на тему «Паніка та панічні атаки», керівник проекту – Марія Мартиненко (27 квітня 2015 року); сертифікування як тренера Міжнародної програми «Молодь на роздоріжжі», програма запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД (м. Житомир, 27 березня - 3 квітня 2015 рік); навчання у семінарі «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (м. Житомир, 15 червня – 12 липня 2015 рік); науково-практичний семінар на тему: «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (м. Житомир, 20-21 червня 2015 року).

  В жовтні 2015 році пройшла стажування в Інституті психології Г.С. Костюка НАПН України при лабораторії психології обдарованості.

  Напрямки індивідуальної консультаційної практики

  Активний член таких громадських організацій, як: «Рада громадських ініціатив», Міжнародна громадська організація «Молодь на роздоріжжі» в Україні. Тісно співпрацює з Студентсько-польським клубом міста Житомира (організація стажування студентів за кордоном, організація різних освітянських проектів). В рамках співпраці із громадською організацією «Рада громадських ініціатив» (при підтримці National Endowment for Democracy) з лютого 2015 року здійснює волонтерську допомогу дітям та сім’ям вимушених переселенців. Психологічна допомога має як індивідуальний (консультації) так і груповий характер (організація психологічних тренінгів).

  Наукові інтереси

  Адаптаційний тренінг, розвиток літературних здібностей старшокласників

  Навчальні дисципліни

  • Загальна психологія
  • Вступ до спеціальності (Адаптаційний тренінг)
  • Практикум із загальної психології
  • Зоопсихологія та порівняльна психологія
  • Експериментальна психологія
  • Основи психологічного тренінгу
  • Диференційна психологія

  Науковий гурток

  Адаптаційний тренінг

  Наукова робота студентів здійснюється через керівництво курсовими проектами на факультеті. В 2015-2016 навчальному році Ірина Анатоліївна керує 15 курсовими роботами з психології серед студентів 2-3 курсу денної та заочної форми навчання.

  Інтеграційні здібності Організація масових заходів на факультеті

  Кількість публікацій

  8 друкованих праць, з них одна є розділом в колективній монографії, що є рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (від 28.09.10, № 1.4/17-Г-3165).

  Основні друковані праці:

  1. Мартинчук І.А. Розвиток здібностей як адаптаційний ресурс // Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С.207.

  Юлія Юріївна Дем'янчук

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  Асистент кафедри соціальної та практичної психології

  Досвід роботи

  8 р.

  Інформація про вищу освіту

  Спеціальність «Психологія», ЖДУ
  Стажування та участь у навчальних проектах
  • Позитивна психотерапія
  • Психотерапевтична робота з дітьми у гуманістичному підході

  Напрямки індивідуальної консультаційної практики

  • Позитивна
  • Гуманістична
  • Когнітивна
  • Поведінкова

  Наукові інтереси

  Ідентичність, здібності особистості

  Навчальні дисципліни

  • Психологія творчості
  • Математичні методи у психології
  • Зоопсихологія та порівняльна психологія

  Науковий гурток

  Особистісна ідентичність
  Інтеграційні здібності Графіка, фото

  Кількість публікацій

  14

  Основні друковані праці:

  1. Проблема професійної ідентифікації студентів, які здобувають подвійну спеціальність // Тези ХХХІ науково-практичної міжвузівського конференції, присвяченої Дню університету. – Житомир: ред.-вид. відділ ЖДТУ, 2006. – С. 268.
  2. Дем'янчук Ю.Ю. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу "Інженерна психологія" // Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир, 2009. – С. 172-206.

  Інна Василівна Кирильчук

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  Асистент кафедри соціальної та практичної психології

  Досвід роботи

  З 1996-2000 р. – вчитель початкових класів ЗОШ №26, м. Вінниця

  З 2000 р. – лаборант кафедри соціальної та практичної психології

  З 2001 р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка

  З 2012 р. працюю як психолог-консультант (індивідуальна робота з дорослими та дітьми)

  Інформація про вищу освіту

  У 1996 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут Спеціальністю „Початкове навчання. Практична психологія”. Кваліфікація – вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти.

  Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

  З 2013 – Науковий кореспондент відділення лабораторії психології творчості Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України

  Ціннісна регуляція розвитку учіннєвих здібностей підлітків

   
  Стажування та участь у навчальних проектах
  • 2002 – Курс транзакційного аналізу ТА–101 (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М. Арендсен Гайн);
  • 2002 – Тренінг-семінар “Гендерні ролі: конфлікти, ресурси, розвиток” (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай);
  • 2010-2012 – Навчальний семінар з групової психотерапії «Теорія і практика психологічного консультування» (сертифікат про підвищення кваліфікації СП №1541009) (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай)
  • 2012-2013 – Навчальна програма «Основи інтермодальної арттерапії» (Київський центр розвитку особистості, Н.М.Гладкова).
  • 2012-2013 – Навчальна програма «Основи тілесно-орієнтованої терапії» (Київський центр розвитку особистості, Н.М.Гладкова).
  • 2013 – Курс практичної психології «Self-building: мистецтво будувати себе та своє життя». Модуль «Чоловік та жінка: фантазії та реальності кохання» (Житомир, обласна асоціація практикуючих психологів та психотерапевтів, М.Є.Жидко)
  • 2014 – Навчальний семінар «А-В-С психологічної допомоги потерпілим в зоні бойових дій та їх рідним» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, м.Львів, О.Романчук)
  • 2015 – Навчальний семінар з практичної психології «Основи психодинамічної характерології» (м. Житомир, М.Є.Жидко)
  • 2015 – Навчальний семінар «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової психотерапі» (м. Житомир, Горбунова В.В., Климчук В.О.)
  • 2015 – Навчальна програма "Психотерапевтична робота з дітьми в гуманістичному підході»

  Напрямки індивідуальної консультаційної практики

  Фахівець у роботі з дітьми. Підходи, в яких працює: психодрама, транзакційний аналіз, тілесно-орієнтована терапія, арт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія.

  Наукові інтереси

  Ціннісна регуляція розвитку учіннєвих здібностей підлітків

  Навчальні дисципліни

  • Експериментальна психологія
  • Психодіагностика
  • Математичні методи в психології
  • Психологія профорієнтації
  • Основи психологічного консультування

  Науковий гурток

  «Цінності, регуляція, розвиток»

  Близько 10 студентських публікацій

  Інтеграційні здібності Образотворче мистецтво

  Основні друковані праці:

  1. Кирильчук І.В.  Особливості  формування ціннісної сфери студентів, які постраждали від  наслідків аварії на ЧАЕС // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 12 (37). - К., 2006. - 231 с. - С. 59-64.
  2. Кирильчук І.В. Порівняльний аналіз ціннісної сфери школярів при переході з початкових до середніх класів // Наука і освіта, 2014. - №5. – С. 223-227.
  3. Навчальний процес у вищій школі: актуальні проблеми організації навчальної діяльності (серпень 2015 Київ)
  4. Етнопсихологічні елементи в структурі ціннісної свідомості молодших школярів Збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми етнопсихології та політичної психології ХХІ століття» - Київ, червень , 2015р.

  Ольга Григорівна Кулаковська

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  асистент кафедри соціальної та практичної психології

  Рік початку роботи на кафедрі

  2010

  Інформація про вищу освіту

  Житомирський державний університет імені Івана Франка. Магістр психології. Викладач психології у вищих навчальних закладах. 2007

  Інформація про стажування

  Проходження семінару з «Пісочної психотерапії», жовтень 2009 р. Отримано сертифікат

  Наукові інтереси та досягнення Ранній дитячий аутизм, проективні методики, картина світу, інклюзивна освіта

  Інтеграційні здібності
   

  основи лікувального масажу, фотографія, поезія, більярд

  Кількість публікацій

  2

  Основні друковані праці:

  1. Дем’янчук О.Г. Діяльність Міжнародного благодійного фонду “Місія в Україну” // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Відп. Ред . О.М.Дікова-Фаворська. – Житомир, 15-16 травня 2003 року. – С.211-214
  2. Дем’янчук Ольга. До проблеми соціалізації дітей з аутичними розладами. – Виступ на ІІ Міжрегіональній науково-практичній конференції молодих учених, магістрів, студентів “Психолого- педагогічні та культурологічні засади формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я”, 14-15 грудня 2005 року

  Можаровська Тетяна Вікторівна

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  Асистент

  Досвід роботи

  Працюю в ЖДУ імені Івана Франка з 2014 року

  Інформація про вищу освіту

  У 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Кваліфікація - психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах  

  Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

  Навчання в аспірантурі за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості підлітків, що виховуються у деструктивних сім'ях»
  Стажування та участь у навчальних проектах Навчальні семінари: «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (червень-липень 2015р.); «Пропедевтика психічних розладів» (травень 2015 р.); «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (червень 2015р.); «Основи психодинамічної характерології» (травень 2015р.); участь у навчальному проекті з позитивної психотерапії (з вересня 2015 року)

  Напрямки індивідуальної консультаційної практики

   

  Наукові інтереси

  Психологія сім'ї, екологічна психологія, психологічне консультування

  Навчальні дисципліни

  Психологія мотивації

  Практикум із загальної психології

  Науковий гурток

  Психологія сімейних стосунків
  Інтеграційні здібності Дизайн інтер'єрів

  Кількість публікацій

  6

  Основні друковані праці:

  1. Можаровська Т.В. Проблема іміджу політичного лідера // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – С. 310 – 314.
  2. Можаровська Т.В. Проблеми підготовки фахівців туристичної діяльності в Україні та за кордоном // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні : Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир : Вид-во ЖФ КІБІТ, 2008. – С. 101 – 102.
  3. Можаровська Т.В. Аналіз проблеми політичного лідерства в Україні як конкурентної боротьби за владу // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – С. 316 – 319.
  4. Можаровська Т.В. Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості підлітків з неповних сімей // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2013. – Т. XV, ч. 1. Проблеми загальної та педагогічної психології. – С. 201 – 208.
  5. Можаровська Т.В. Психологічні особливості формування та розвитку екологічної особистості засобами екологічної освіти // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – BUDAPEST, 2014. – IІ(14), Issue: 27, 2014. – Р. 95?98.

  Шапран Тетяна Миколаївна

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  Асистент кафедри

  Досвід роботи

  2004 р. – МДЦ «Артек», педагог-організатор.

  2005 р. – навчально-виховний комплекс №34 «Гармонія», практичний психолог.

  2006-2010 р. – Житомирський центр розвитку дитини №68, практичний психолог.

  2007-2009 р. – Житомирський інститут культури і мистецтв, викладач психології за сумісництвом.

  2012 р. – Житомирський національний агроекологічний університет, викладач екологічної психології за сумісництвом.

  З 2013р. – теперішній час – Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету, практичний психолог за сумісництвом.

  Інформація про вищу освіту

  Житомирський державний університет імені Івана Франка

  - 2006р., спеціальність «Початкове навчання. Психологія», кваліфікація вчителя початкових класів, практичного психолога в закладах освіти;

  - 2007р., спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки і методики початкової освіти вищих навчальних закладів

  Національна академія державного управління при Президентові України, 2012р., спеціальність «Державне управління у сфері освіти», кваліфікація магістра державного управління.

   

  Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

  Навчання в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету. Тема дисертаційного дослідження: «Ґендерні особливості внутрішнього конфлікту особистості юнацького віку».
  Стажування та участь у навчальних проектах

  Підвищення кваліфікації:

  • Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, сертифікат СП №1540620, тема «Аналітична інтерпретація символів», 2007р.;
  • Інститут психології ім. Григорія Силовича Костюка, сертифікат СС №28400248, тема «Арт-терапія в роботі практичного психолога», 2008р.;
  • Інститут психології ім. Григорія Силовича Костюка, сертифікат СС №28400272, тема «Психологічний супровід педагогічних кадрів закладів освіти»;
  • Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, свідоцтво СПК №396878, тема «Основи танцювальної терапії», 2008р.; Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, свідоцтво 12СПК 639900, тема «Удосконалення методики викладання дисциплін гуманітарного циклу (психології) у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації», 2009р..

  Стажування:

  • 2011 р. на посаді головного спеціаліста відділу педагогічної освіти та освіти осіб з особливими потребами департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
  • Seminar “The EU’s Eastern Partnership as an Educational Challenge”, October 2011, Bad Urach, Germany.

  Участь у навчально-практичних семінарах програми багатоетапного навчання Кататимно-імагінативній психотерапії:

  • «Вступ до основ символдрами А1» (м.Житомир, 2007-2008рр.);
  • «Символдрама: поглиблене пропрацювання основного ступеню В1» (м.Житомир, 2008р.);
  • «Символдрама – техніка вищого ступеню C3» (м.Залізний Порт, 2009р.);
  • «Символдрама: Значення снів, фантазій та казок у психологічній та психотерапевтичній практиці» (м.Житомир, 2009р.),
  • «Психоаналітичні основи Кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами).
  • «Введення в основи психоаналізу» (м.Житомир, 2008-2010рр.),
  • «Символдрама в лечении психоосоматических заболеваний» (г.Киев, 2010г.),
  • «Операційна психодінамічна діагностика (OPD) – ВІСЬ КОНФЛІКТУ (ІІІ), ВІСЬ СТРУКТУРИ (ІV) ТА СИМВОЛДРАМА» (м.Київ, 2010г.),
  • «Психотерапія подружніх пар методами символдрами G» (м.Житомир, 2011р.),
  • «Символдрама в лікуванні бронхіальної астми та шкірних захворювань» (м.Київ, 2011р.),
  • «Женщина в зеркале психоанализа. Психосоматические аспекты и психологическая помощь при нарушениях женской репродуктивной сферы» (г. Кривой Рог, 2012-2013г.).

  Участь у різних навчально-практичних семінарах:

  • офіційний курс ТА-101 (2007р.);
  • «Intel «Навчання для майбутнього» (2007р.);
  • «Основи психологічної корекції» (2009р.),
  • «Введение в детскую психотерапию» (г.Одесса, 2010г.)
  • «Пропедевтика психічних розладів» (м.Житомир, 2015р.);
  • «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (м.Житомир, 2015р.);
  • «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (м.Житомир, 2015р.);
  • тренінг-курс підготовки тренерів програми Фонду Народонаселення ООН в Україні спрямовану на формування у підлітків здорового способу життя «Дорослішай на здоров’я» (м.Житомир, 2015р.).

  Напрямки індивідуальної консультаційної практики

  Кататимно-імагінативна психотерапія, арт-терапія, пісочна терапія.

  Наукові інтереси

  Ґендерна психологія, психологія конфлікту, тренінгові форми роботи з особами підліткового та юнацького віку в умовах навчального закладу.

  Навчальні дисципліни

  • Вступ до спеціальності (адаптаційний тренінг)
  • Історія психології
  • Патопсихологія
  • Основи психологічного консультування
  • Основи психологічного тренінгу

  Науковий гурток

  Науковий гурток «Конфлікти у підлітково-юнацькому віці».
  Інтеграційні здібності Вишивка, світ-дизайн, скрапбукинг, «3d» техніки лоскутного оріґамі, інтер’єрний еко-декор.

  Кількість публікацій

  2

  Оксана Геннадіївна Шмиглюк

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  Асистент кафедри соціальної та практичної психології

  Досвід роботи

  З 2001 по 2002 рік працювала лаборантом психологічної лабораторії у Житомирській обласній психіатричній лікарні №1 на базі консультативно-психологічного відділення.

  З 2007 р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка

  Інформація про вищу освіту

  Житомирський державний університет імені Івана Франка Спеціальність(ості) за дипломом «Психологія» (кваліфікація психолога, викладача психології у ВНЗ)
  Стажування та участь у навчальних проектах
  • 2012-2013 -. Сертифікований психолог-консультант у методі позитивної психотерапії)WORLD ASSOCIATION FOR POSITIVE PSYCHOTHERAPY (WAPP) in cooperation with International Academy of positive and transculturall psychotherapy(IAPP) Prof. Peseschkian Foundation (basic consultant of positive psychotherapy ) Сертифікат консультанта базового рівня за напрямом Позитивна психотерапія № 114 дата видачі 15.12. 2013р
  • 2010-2014. Сертифікований психодрама практик. Навчання у міжнародному навчальному проекті за програмою базового рівня по кваліфікації «психодрама практик» в Європейському Інституті Психодрами Берлін ПІФЕ(Psychodrama Institut fur Evropa e. V (PIFE) Сертифікат Психодрама –практик Київ, 14 серпня 2014р Psychodrama practitioner, Berlin, August,14,2014
  • Тренінг з групової динаміки (12.02.-15.02.2010р, ведучі: Карл Отто Фелмеріг дипломований тренер з групової динаміки, доктор Моніка Маассен дипломований тренер з групової динаміки, Герд Шінінг дипломований супервізор, тренер з групової динаміки, Хільде Гьотт Голова Європейського Інституту Психодрами )
  • «Theory of rolls and identity» in theory and practice (Kiew, 11.11.2012, Ildiko Mavers PIFE Psychodramadirector, Teachingsupervisor of PD)
  • З 2014р навчання у Українському інституті когнітивно-поведінкової терапії (інтерн методу КПТ)
  • Schema Therapy training program accredited by international society of Schema Therapy (березень-серпень 2015р)
  • Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії (з 15.06.15 по 12.07.15)

  Напрямки індивідуальної консультаційної практики

  • особистісні проблеми
  • проблеми міжособистісних стосунків
  • батьківсько-дитячі стосунки
  • тривожні розлади(фобії, панічні атаки, тривога за здоров'я )
  • депресії
  • пост-травматичні стресові розлади

  Наукові інтереси

  Психотерапія, психологічне консультування, соціальна та юридична психологія

  Навчальні дисципліни

  • Соціальна психологія
  • Юридична психологія
  • Основи психологічного консультування
  • Основи психотерапії
  • Практикум з групової психокорекції
  • Психологія особистості
  Інтеграційні здібності фото

  Кількість публікацій

  14

  Основні друковані праці:

  1. Шмиглюк О. Г. Ідеографічне дослідження особливостей розвитку хореографічних здібностей в юнацькому віці // Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. – Житомир, 2010. – С. 87-91.
  2. Музика О. Л. Діагностико-психокорекційна практика для студентів IV курсу спеціальності 6.030103 Практична психологія / О. Л. Музика, О. О. Музика, О. В. Мазяр, О. Г. Шмиглюк // Навчальна та виробнича практика з психології : інструктивно-методичні матеріали / За ред. О. Л. Музика, О. В. Мазяр. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені І.Франка, 2011. – С. 47-61.
  3. Мазяр О. В. Консультаційна практика для студентів V курсу спеціальності 7.040101 Психологія та 7.010107 Практична психологія / О. В. Мазяр, О. Г. Шмиглюк // Навчальна та виробнича практика з психології : інструктивно-методичні матеріали / За ред. О. Л. Музика, О. В. Мазяр. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені І.Франка, 2011. – С. 93-98.
  4. Шмиглюк О. Г. Рефлексія художніх здібностей в юнацькому віці : ідеографічне дослідження // Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. – Житомир, 2013. – С. 138-141.
  5. Шмиглюк О. Г. Інформаційний вплив як психологічна проблема // Міжвузівський науковий семінар «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична та практична проблема». – Житомир, 2014. – С. 69-70.
  6. Шмиглюк О. Г. Рефлексія професійних здібностей медичних працівників з різним стажем роботи / О. Г. Шимиглюк, С. Г. Шмиглюк // «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні». [Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 липня 2014 року) ]. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – 120с.
  7. Шмиглюк О. Г. Особливості професійної мотивації медичних працівників (на прикладі медичних сестер) / О. Г. Шимиглюк, С. Г. Шмиглюк // Економіка та управління: аналіз, тенденції і перспективи розвитку : [збірник наукових робіт/ за заг. ред. Т. В. Семенюк, С. М. Коляденко, Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. – 178 с.
  8. Шмиглюк О. Г. Дослідження образу успішного психолога у свідомості студентів, які мають досвід навчання у психотерапевтичних проектах / Шмиглюк О. Г., Ковальчук В. О. // «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)» : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції(м. Львів, 31 жовтня – 1 листопада 2014 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С 10-14.
  9. Шмиглюк О. Г. Особливості стилів поведінки в конфліктній ситуації у підлітків з різним соціометричним статусом / Шмиглюк О. Г., Осіпчук Л. О. // «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)» : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 31 жовтня – 1 листопада 2014 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С 43-46.
  10. Шмиглюк О. Г. Дослідження уявлень про злочинну поведінку в підлітковому віці / Шмиглюк О. Г., Дідківська В. М. // «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)» : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 31 жовтня – 1 листопада 2014 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С 46-49.
  11. Фальковська Л.М., Шмиглюк О.Г. Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія»/ [уклад.Фальковська Л.М., Шмиглюк О.Г.] – Житомир, 2015. – 95 с
  12. Шмиглюк О. Г. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Соціальна психлогія» / Фальковська Л. М., Шмиглюк О. Г. // Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія» – Житомир, 2015. – С 73-94.
  13. Гавриловська К. П. Дослідження рівня суб’єктивної легітимності правових норм у психіці особистості в умовах трансформації сучасного суспільства / Гавриловська К. П., Шмиглюк О. Г. // «Сучасний вимір психології та педагогіки» : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29-30 травня 2015 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 61-66.
  14. Havrylovska K., Shmygliuk O. Legitimation of legal norms / Kseniya Havrylovska, Oksana Shmygliuk // Oxford Journal of Scientific Research. – 2015 – № 1. (9) (January-June). –Volume IV. “Oxford University Press”, 2015. – Р. 615-622. (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.)

   

   

   

  Алла Василівна Шаюк

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  асистент кафедри соціальної та практичної психології

  Рік початку роботи на кафедрі

  2007

  Інформація про вищу освіту

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, повна вища освіта, спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація "Лікар".

  Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

  Навчається в аспірантурі науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Тема дисертаційного дослідження “Нормативні комп'ютерно-томографічні параметри анатомічних структур передньої черепної ямки у осіб різних соматотипів”.
  Інформація про стажування -

  Наукові інтереси та досягнення

  Співвідношення біологічного і соціального в розвитку обдарованості,взаємозв'язок темпераменту і соматотипу, клініко-антропологічне прогнозування (психогенетика).

  Інтеграційні здібності  

   

  Кількість публікацій

  4

  Основні друковані праці:

  1. С.О. Сокур, Л.В. Гамарник, А.В. Шаюк, М.В. Олійник. Ультразвукова та цитологічна діагностика хворих з тиреоїдопатіями // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 7 1/2 2003 січень. - 2003, - С. 387-388.
  2. О.О. Яковлєва, А.В. Шаюк. Легенева гіпертензія і труднощі при діагностиці, сумнівні перспективи лікування // Biomedical and Biosocial anthropology Official Journal of the International Academy of Integrative Anthropology. №3, 2004 – С. 148-154.
  3. Шевчук Ю.Г., Гавриленко О.О., Шаюк А.В., Міщук Л.В. Нормативні комп’ютерно-томографічні параметри анатомічних структур головного мозку та лікворної системи у юнаків та дівчат Поділля // Вісник Вінницького державного медичного університету 10(2) 2006 – С. 378-379.
  4. Толстанов О.К., Павловський В.А, Шаюк А.В., Торбас О.М., Хренов В.І., Тищик Л.О. (2007) Медико-демографічні аспекти Чорнобильської катастрофи. // ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 216-225.

  Геннадій Аксентійович Шмиглюк

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  Старший викладач кафедри соціальної та практичної психології

  Рік початку роботи на кафедрі

  2002

  Інформація про вищу освіту

  У 1987 році закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І.Пирогова. Спеціальність «Лікувальна справа».

  Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

   

  -

  Інформація про стажування

  Передатестаційний цикл м. Київ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Щупика 2007, присвоєння вищої категорії по психіатрії.

  Наукові інтереси та досягнення Особливості прояву психосоматичних розладів у людей похилого віку

  Інтеграційні здібності
   

  Кількість публікацій

  7

   

  Наталія Миколаївна Шикирава

  Посада, науковий ступінь, вчене звання

  асистент кафедри

  Досвід роботи

  18 років

  Інформація про вищу освіту

  Вища освіта. Житомирський педагогічний інститут ім. І.Франка у 1998 р., Початкове навчання, практичний психолог у закладах освіти
  Стажування та участь у навчальних проектах Сертифікат про підвищення кваліфікації СП №1541001 від 20.06.2012р протокол № 06, виданий Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи; Н.М.Шикирава постійний учасник міських та обласних конференцій практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів;

  Брала участь у:

  міжвузівському семінарі-практикумі, організованого Житомирським військовим інститутом імені С.П.Корольова “Кіберсоціалізація особистості”;

  науково-практичній конференції Житомирського державного університету “Організаційні моделі діяльності практичного психолога в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному навчальному закладі”;

  практичному семінарі “Інвалідність і суспільство – україно-канадський проект “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні”;

  міжнародному семінарі “Сім'ї та школи Житомира: досвід та перспективи”, міжнародному семінарі “Підготовка та діяльність фахівців у системі інклюзивної освіти”;

  міжнародному проекті “Задоволення потреб дітей, які постраждали від сексуальної експлуатації та торгівлі людьми” тощо.

  Учасник Міжнародної виставки “Сучасні навчальні заклади – 2011-2016рр.“.

  Напрямки індивідуальної консультаційної практики

  Арт-терапія.

  Наукові інтереси

  У 2006 році визнана переможцем акції “Громадське визнання у галузі психології” у номінації ”Професійно-інформаційна робота”, організованого Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи.

  У 2010 році відзначена Українсько-науково методичним центром у номінації «Методична робота і психологічна практика» як методист психологічної служби по підготовці методичного посібника «Етика і психологія сімейного життя».

  У 2012 році нагороджена дипломом Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи як керівник творчої групи практичних психологів міста за розробку методичного посібника з курсу “Психологія”.

  Н.М.Шикирава має власні методичні розробки: “Збірник нормативно-правових документів, які регулюють діяльність соціально-психологічної служби системи освіти”, “Методичні рекомендації з питань атестації працівників соціально-психологічної служби”,” Методичні рекомендації з питань організації шкільних ПМПК та психолого-медико-педагогічних консиліумів у дошкільних навчальних закладах», “Збірник національних, державних, комплексних та галузевих програм, що регулюють діяльність соціально-психологічної служби системи освіти України”.

  Навчальні дисципліни

  • Робота психолога в психолого-медико-педагогічній комісії
  • Практикум з групової психокорекції
  • Диференційна психологія
  • Психологічна служба в закладах освіти
  Інтеграційні здібності Дуже гарна мама)))

  Кількість публікацій

  10

   

  Аспіранти кафедри