Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

Склад кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інформація про кафедру. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології забезпечує викладання психологічних дисциплін у студентів всіх навчально-наукових інститутів і факультетів Житомирського державного університету імені Івана Франка, які здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні “Бакалавр” й “Магістр” за напрямами підготовки “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта”, “Середня освіта”, “Соціальна робота”, “Журналістика”, “Фізична культура і спорт”.

Головною метою роботи кафедри є озброєння студентської молоді належними знаннями з психології, вироблення в майбутніх фахівців відповідних практичних умінь, навичок, необхідних для здійснення ними по завершенню навчання у ВНЗ своєї професійної діяльності.

До основних функцій кафедри належать:

 • організація та здійснення навчання, підбір викладацьких кадрів;
 • методичне забезпечення й керівництво практичною підготовкою студентів;
 • систематичний контроль за навчальним процесом;
 • виконання викладацьким складом кафедри запланованих наукових досліджень;
 • керівництво роботою виконання майбутніми фахівцями курсових робіт;
 • участь працівників кафедри, а також студентської молоді в науково-практичних конференціях, програмах, проектах різних рівнів;
 • організація та проведення членами кафедри наукових і методичних семінарів;
 • забезпечення систематичного підвищення науково-педагогічного рівня викладачів кафедри;
 • видавнича діяльність кафедри.

У складі кафедри працює 6 викладачів, із них: 6 кандидатів психологічних наук, доцентів (С.М. Дмитрієва, С.М. Максимець,                    Л.П. Бутузова, Н.М. Дубравська, О.О. Стахова, І.В. Фриз).

Всі викладачі кафедри загальної, вікової та педагогічної психології є професіоналами високого рівня, досвідченими педагогами, непересічними, самобутніми особистостями, для яких головними принципами професійної діяльності є постійне вдосконалення фахової компетенції та активна суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладача й студента.

З часу заснування даного підрозділу його очолює кандидат психологічних наук, доцент С.М. Дмитрієва, яка продовжує традиції, започатковані талановитими психологами та педагогами.

Історія кафедри. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології була створена 2 червня 2001 року в результаті реорганізації кафедри психології. У становленні останньої велику роль відіграв кандидат психологічних наук, почесний професор, колишній ректор університету    П.С. Горностай, який заклав основи психологічної науки тоді ще в Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка. Упродовж багатьох років зусилля талановитого керівника вишу, досвідченого педагога були спрямовані на створення матеріальної бази кафедри психології, зокрема оснащення її лабораторій наочними посібниками, науковою й методичною літературою, періодичними виданнями, технічними засобами навчання. Та по-справжньому головною цінністю кафедри стали її перші викладачі – кандидат психологічних наук, доцент Л.І. Кобзар, старший викладач Г.П. Гніда, завдяки професійній майстерності яких цей підрозділ ВНЗ вирізнявся фундаментальністю своїх наукових досліджень.

Творчу віху в розвиток кафедри психології внесли кандидати психологічних наук, доценти Л.П. Журавльова, Л.М. Король, О.Л. Музика, О.О. Музика, кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Мірошніченко, асистент В.М. Остринська, під умілим керівництвом яких студенти університету, не байдужі до психологічної науки, стали переможцями різних Всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт.

З часом кращі здобутки та досягнення кафедри було передано молодому поколінню викладачів-переважно випускників цього навчального закладу. Всі вони, починаючи з дев’яностих-двохтисячних років, пройшли навчання з відривом від виробництва в аспірантурі різних освітніх закладів – Інституту психології імені Г.С. Костюка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Результатом активної науково-дослідної роботи працівників кафедри став успішний захист у різні роки С.М. Дмитрієвою, С.М. Максимець, Л.П. Бутузовою, Н.М. Дубравською,    І.В. Фриз, О.О. Стаховою дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Утім, незважаючи на серйозні перемоги, науково-педагогічний склад кафедри загальної, вікової та педагогічної психології не зупинився на досягнутому. Викладачі постійно підвищують рівень своєї наукової та професійної підготовки, періодично проходячи стажування у провідних навчальних і науково-дослідних установах як нашої країни, так і за її межами, беручи участь у роботі професійних об’єднань, науково-практичних конференцій, навчальних, культурно-просвітницьких програм і проектів різного рівня (міжнародних, всеукраїнських та регіональних).

Дисципліни кафедри. На сьогоднішній день колектив кафедри забезпечує викладання 10 психологічних дисциплін у студентів усіх навчально-наукових інститутів і факультетів. Крім традиційних для кафедри навчальних предметів – загальної, вікової та педагогічної психології, працівники даного підрозділу викладають, зважаючи на специфіку кожної спеціальності, такі курси, як “Соціальна психологія”, “Етнопсихологія”, “Психологія дитячої творчості”, “Психодіагностика”, “Психологія педагогічної діяльності”, “Психологія вищої школи”, “Психологія та соціальна психологія”.

Основним напрямком навчально-методичної роботи кафедри є поліпшення організації, проведення лекційних і семінарських занять, вдосконалення системи контролю за підготовкою студентів із психології. З цією метою, з огляду на нормативні документи МОН України, а також у відповідності до вимог кредитно-трансферної системи, розроблено методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін, впроваджено кредитно-модульну систему контролю знань майбутніх фахівців. Основні положення робочих навчальних програм знайшли відображення в численних навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях, практикумах викладачів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, покликаних зорієнтувати процес підготовки студентської молоді на вимоги, що практично висуваються майбутньою професією.

Наукова робота кафедри. Науково-дослідна робота колективу кафедри здійснюється в межах двох комплексних наукових тем “Гуманізація національної освіти в сучасних соціокультурних умовах” й “Психологічні основи розвитку особистості в сучасних соціокультурних реаліях”.

Зосередження на вищезазначених наукових напрямах передбачає проведення викладацьким складом кафедри актуальних теоретичних та емпіричних досліджень, пов’язаних із вивченням:

 • психології творчої та обдарованої особистості, психології творчості й співтворчості учасників навчально-виховного процесу, психологічних основ діалогового навчання (доцент С.М. Дмитрієва);
 • психології особистісного розвитку, проблем психічного здоров’я, адаптації студентів до майбутньої професії (доцент С.М. Максимець);
 • психології толерантності та асертивності, психології безпеки й сприйняття небезпеки, превентивної психології (доцент Л.П. Бутузова);
 • психології успіху, психології успішного бізнесу та підприємництва, готовності молоді до оволодіння соціономічними професіями (доцент Н.М. Дубравська);
 • психології волі й відповідальності сучасної молоді (доцент І.В. Фриз);
 • проблем особистісно-професійного зростання студентів-майбутніх фахівців (старший викладач О.О. Стахова).

На сьогоднішній день науковий пошук працівників кафедри відображений у понад 510 наукових публікаціях, доповідях науково-практичних конференцій, форумів, семінарів різного рівня, що проводяться переважно на території України та Західної Європи.

Викладацький склад кафедри (доценти  С.М. Максимець, Л.П. Бутузова, Н.М. Дубравська) активно співпрацює з Малою академією наук, проводячи консультування й рецензування учнівських наукових робіт та беручи безпосередню участь у їх захисті.

Студентські наукові роботи. Особливістю науково-дослідної роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології є широке залучення до неї студентської молоді. Колектив кафедри активно підтримує талановитих студентів, які виявляють бажання проявити себе в цьому виді діяльності. Свої наукові інтереси майбутні фахівці реалізують у роботі 6 проблемних груп, зміст яких відповідає основним напрямам науково-дослідної роботи кафедри:

 • проблемна група “Творчість” (науковий керівник – доцент С.М. Дмитрієва);
 • проблемна група “Особистісне становлення майбутнього педагога” (науковий керівник – доцент С.М. Максимець);
 • проблемна група “Гармонія” (науковий керівник – доцент Л.П. Бутузова);
 •  проблемна група “Успіх” (науковий керівник – доцент Н.М. Дубравська);
 • проблемна група “Психологічний фактор” (науковий керівник –доцент І.В. Фриз);
 • проблемна група “Психея” (науковий керівник – старший викладач О.О. Стахова).

Апробація студентських наукових розвідок здійснюється завдяки публікаціям у збірниках наукових праць студентів, аспірантів, молодих і досвідчених викладачів, що оприлюднюються за матеріалами проведених конференцій. Зокрема, традицією кафедри стали організація та проведення щорічної звітної студентської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної психології в епоху змін”, за результатами якої видається збірник праць науковців-початківців. У зв’язку з цим, досягненням колективу кафедри є 11 збірників наукових праць студентів, що відображають понад 320 наукових пошуків майбутніх фахівців.

Студентські практики. Важливе місце в навчальному процесі кафедри  належить різноманітним практикам. Під керівництвом викладацького складу кафедри студенти молодших курсів проходять неперервну психолого-педагогічну, старших – педагогічну практики.

Організації та проведенню цього виду роботи передує кропітка робота всього колективу даного підрозділу, який спрямовує свої зусилля на розробку пакетів завдань із психології, що є змістовими складовими відповідних практик. Утім, на яких би курсах не проводились практики, всіх їх об’єднує одна мета – вироблення у студентської молоді умінь і навичок проведення та обробки результатів психологічного дослідження особистості дитини, підлітка, юнака, що є необхідними майбутнім представникам педагогічної спільноти для успішного здійснення ними в подальшому своєї професійної діяльності.

З метою забезпечення проходження практик кафедра підтримує тісні зв’язки з освітніми закладами перш за все м. Житомира. Переважна частина студентів проходить практики в середніх загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Під час перебування студентської молоді на практиці науково-педагогічні працівники кафедри систематично відвідують її бази та контролюють виконання студентами психологічних завдань.