Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології  є молодою; вона заснована 2 червня 2001 року на основі поділу кафедри психології. Очолила кафедру  доцент С.М. Дмитрієва.

Протягом свого існування кафедра приділяла значну увагу пошуку ефективних шляхів підвищення психологічної підготовки студентів вищого навчального закладу до майбутньої професійної діяльності. Вивчалися можливості використання навчальних дисциплін психологічного циклу для формування творчої особистості майбутнього педагога. Глибокий аналіз навчальних програм, підручників, посібників тощо дозволив визначити оптимальний обсяг знань, умінь і навичок, засвоєння яких студентами має забезпечити високий рівень їхньої готовності до педагогічної діяльності. Виявлялися можливості і традиційних форм вузівського навчального процесу, і нових педагогічних технологій та активних методів навчання. Результати досліджень відображаються викладачами кафедри у наукових публікаціях. Викладачі кафедри спрямовують свої зусилля на визначення чинників розвитку самостійності школярів і студентської молоді.

На кафедрі працюють викладачі, які мають значний науковий потенціал, характеризуються творчим ставленням до справи. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології з 2011 року працює над комплексною науковою темою «Гуманізація національної освіти в сучасних соціо-культурних умовах.». За результатами досліджень підготовлено 203 наукових та науково-методичних праць загальним обсягом 156,42 др.арк., з них 8 статей опубліковано викладачем О.Л.Мачушник у міжнародних виданнях за кордоном.. Значним досягненням кафедри є публікація за останні роки таких науково-методичних посібників:

 1. Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць / За ред. канд. психол. наук Дмитрієвої С.М. – Житомир: Вид-во ЖЦНТЕІ, 2011. - 120 с.
 2. С.М. Дмитрієва, Л.М. Король, С.М. Максимець, Л.П. Бутузова, Н.М. Дубравська, О.Л. Мачушник, Н.І. Сидоренко. Особистість: практичні засади вивчення. Навчально-методичний посібник – Житомир, 2011. - 378 с.
 3. Н.І.Сидоренко. Психологічні основи профорієнтації. Навчально-методичний посібник – Житомир, 2011. - 134 с.
 4. Загальна психологія. Тестовий контроль знань: Науково-методичний посібник для бакалаврів усіх напрямів підготовки, крім 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична* психологія / ? Дмитрієва С. М., Максимець С. М., Сидоренко Н. І., Фриз І. В., Мачушник О. Л. , Стахова О. О.? ; за ред. С. М. Дмитрієвої..– Житомир: ЖЦНТЕІ, 2012. – 187 с.
 5. С.М. Дмитрієва. Загальна психологія: текст лекцій. Науково-методичний посібник. –Житомир: ЖЦНТЕІ, 2012. – 171 с.
 6. Л.П.Бутузова. Матеріали для самопідготовки з курсу „Вікова та педагогічна психологія. Частина 1: Вікова психологія”: Хрестоматійний посібник. / Укладач Бутузова Л.П.– Житомир: ЖЦНТЕІ, 2012.– 248 с.
 7. Л.П.Бутузова. Вікова та педагогічна психологія. Частина 1: Вікова психологія: Науково.-методичний.посібник. - Житомир: ЖЦНТЕІ, 2012.– 286 с
 8.  І.В.Фриз. Розвиток вольових якостей особистості: Науково.-методичний.посібник. - Житомир: ЖЦНТЕІ, 2012. – 54 с.
 9. О.Л.Мачушник. Загальна психологія. Тестові завдання. Науково-методичний посібник. –Житомир: ЖЦНТЕІ, 2012.– 76 с.
 10. Бутузова Л.П. Робочий зошит для самостійної роботи з курсу «Вікова, педагогічна, соціальна психологія та ЕПСЖ»:. Науково-методичний.посібник. Житомир: ЖЦНТЕІ, 2013.–  135 с.
 11. Бутузова Л.П. Психологія фізичного виховання: самостійна робота з курсу: Науково-методичний посібник.- Житомир: ЖЦНТЕІ, 2013.–  140 с.
 12. Дубравська Н.М. Самостійна робота студентів з вікової психології. Навчально-методичний посібник. - Житомир: ЖЦНТЕІ, 2013.- 285 с.
 13. Сучасні проблеми психології. Погляд молодих дослідників: Збірник наукових статей студентів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2013. – 185 с.

Викладання психологічних дисциплін забезпечується 7 кандидатами наук, доцентами та 2 асистентами. Це означає, що 77,8% штатних викладачів мають наукові ступені та вчені звання. Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого науково-професійного рівня.

За останній період викладачі кафедри взяли участь у такій кількості конференцій різного рівня: міжнародних – 46, міжнародних фестивалях практичної психології та тренінгових программ – 8, всеукраїнських – 25, регіональних – 7, всеукраїнських та міжнародних семінарах – 20, вузівських конференціях –148,  тренінгах – 18, вузівських семінарах – 10, з’їздах – 1. Значним досягненням кафедри  стала участь доцента Л.П.Бутузової    у Міжнародному культурно-освітньому  проекті «Культурно-освітній візит до Європи», м. Ополє, Республіка Польща та модерування  секції «Багато аспектів сталого розвитку» на міжнародній науковій конференції молодих науковців «Науковий дебют 2013. Сталий розвиток.» за наслідками наукового конкурусу під патронатом Європарламентаря проф. Єжи Бузека, м. Варшава, Республіка Польща і стажування доцентів С.М.Максимець та І.В.Фриз у програмі «Управління персоналом на підприємствах Франції»   (м. Вік-ан-Бігор, Франція).

До науково-дослідної роботи залучається і студентська молодь. При кафедрі організовано роботу проблемних груп. Студенти беруть активну участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах. Вже стали традицією перемоги студентів Житомирського педагогічного університету на Всеукраїнських олімпіадах з психології, де вони, починаючи з 1986 року, неодноразово займали призові місця: Дмитрієва С. (науковий керівник - доцент П.С. Горностай) - І місце (Київ, 1987); Романова М. (наукові керівники – доцент П.С. Горностай, доцент Л.М. Король) – І місце (Київ, 1988, 1989); Остапенко Н. (наукові керівники – доцент П.С. Горностай, С.М. Дмитрієва) – І місце (Київ, 1992); Трохименко Г. (науковий керівник – доцент Л.М. Король) – ІІІ місце (Тернопіль, 1996); Мачушник О. (науковий керівник – доцент Л.М. Король) – ІІ місце (Київ, 1997, 1998, 1999); Вишина А. (науковий керівник – доцент Л.М. Король) – ІІІ та ІІ місця (Київ, 1997, 1998); Рафальська Н. (науковий керівник – доцент Л.П. Журавльова) – І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Київ, 2000); Марчук Т. (науковий керівник – доцент С.М. Дмитрієва) – І місце (Київ, 2001, Донецьк, 2002) і ІІ місце у конкурсі “Студент року” у номінації “Прометей науки” (2003).

На сучасному етапі розвитку кафедра загальної, вікової та педагогічної психології зосереджує свою увагу на знаходженні та впровадженні у вузівську практику ефективних шляхів оптимізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, підготовці творчих спеціалістів з високою психолого-педагогічною культурою.

 Реформування національної системи освіти України, сучасні тенденції світової інтеграції зводять проблему розвитку особистості в ранг пріоритетних завдань. Тому великого значення набуває опанування викладачами кафедри сучасними технологіями, підвищення ефективності навчання і якості знань, формування життєвої і професійної компетентності студентської молоді.