Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Кафедра психології, логопедії та інклюзивної освіти

Завідувач кафедри

Завідувачка кафедри – кандидат психологічних наук, доцент Людмила Олександрівна Котлова.
Кафедра психології, логопедії та інклюзивної освіти створена 1 липня 2022 року на базі кафедри загальної, вікової та педагогічної психології. З 2022 року кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, а також викладання психологічних дисциплін у студентів всіх навчально-наукових інститутів і факультетів Житомирського державного університету імені Івана Франка, які здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні “Бакалавр” й “Магістр” за напрямами підготовки “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта”, “Середня освіта”, “Соціальна робота”, “Журналістика”, “Фізична культура і спорт”.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців освітнього ступеня "бакалавр" за освітньою програмою «Спеціальна освіта (логопедія)», гарант кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри Ганна Михайлівна Хворова. Працюють курси підвищення кваліфікації для вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів ЗЗСО м. Житомира та області. До 30 серпня 2021 року підрозділ очолювала кандидат психологічних наук, доцент С.М. Дмитрієва.

Головною метою роботи кафедри є озброєння студентської молоді належними знаннями із спеціальної освіти, логопедії та психології, вироблення в майбутніх фахівців відповідних практичних умінь, навичок, необхідних для здійснення ними по завершенню навчання своєї професійної діяльності.

Склад кафедри: Сьогодні на кафедрі працюють 1 доктор педагогічних наук, 6 кандидатів наук, 1 асистент.

Склад кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Історія кафедри. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології (назва до 2022 року) була створена 2 червня 2001 року в результаті реорганізації кафедри психології. У становленні останньої велику роль відіграв кандидат психологічних наук, почесний професор, колишній ректор університету П.С. Горностай, який заклав основи психологічної науки тоді ще в Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка. Головною цінністю кафедри стали її перші викладачі – кандидат психологічних наук, доцент Л.І. Кобзар, старший викладач Г.П. Гніда, завдяки професійній майстерності яких цей підрозділ ЗВО вирізнявся фундаментальністю своїх наукових досліджень.
Творчу віху в розвиток кафедри психології внесли кандидати психологічних наук, доценти Л.П. Журавльова, Л.М. Король, О.Л. Музика, О.О. Музика, кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Мірошніченко, асистент В.М. Остринська, під умілим керівництвом яких студенти університету, не байдужі до психологічної науки, стали переможцями різних Всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт.

На сьогоднішній день науковий пошук працівників кафедри відображений у понад 550 наукових публікаціях, доповідях науково-практичних конференцій, форумів, семінарів різного рівня, що проводяться переважно на території України та Західної Європи.
Всі викладачі кафедри психології, логопедії та інклюзивної освіти є професіоналами високого рівня, досвідченими педагогами, відповідають всім ліцензійним вимогам, а також є непересічними, самобутніми особистостями, для яких головними принципами професійної діяльності є постійне вдосконалення фахової компетенції та активна суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладача й студента.
Науково-дослідна робота колективу кафедри здійснюється в межах двох комплексних наукових тем «Психологічні основи розвитку особистості в сучасних соціокультурних реаліях» (керівник Світлана Дмитрієва), «Особистість в умовах трансформацій сучасного суспільства» (керівник Людмила Котлова).

Зосередження на вищезазначених наукових напрямах передбачає проведення викладацьким складом кафедри актуальних теоретичних та емпіричних досліджень, пов’язаних із вивченням:

  • психології творчої та обдарованої особистості, психології творчості й співтворчості учасників навчально-виховного процесу, психологічних основ діалогового навчання (доцент С.М. Дмитрієва);
  • психології особистісного розвитку, проблем психічного здоров’я, адаптації студентів до майбутньої професії (доцент С.М. Максимець);
  • психології толерантності та асертивності, психології безпеки й сприйняття небезпеки, превентивної психології (доцент Л.П. Бутузова);
  • проблем особистісно-професійного зростання студентів-майбутніх фахівців (доцент О.О. Стахова);
  • психології моральності (чесності, справедливості) та психології конфлікту (доцент Л.О. Котлова);
  • соціально-психологічні технології формування батьківської компетентності щодо дітей з аутизмом (доцент Г.М. Хворова).

Викладацький склад кафедри (доценти С.М. Максимець, Л.П. Бутузова, Л.О. Котлова) активно співпрацює з Малою академією наук, проводячи консультування й рецензування учнівських наукових робіт та беручи безпосередню участь у їх захисті.
Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародній роботі. Професор Віктор Гладуш учасник Міжнародного освітньо-наукового проекту VEGA 1/0522/19/11 «Tvorba inkluzivneho prostredia v materskej skole a inkluzivne pristupy v diagnostike a v stimulacii vyvinu socialne znevyhodnenych deti». (Педагогічний факультет Пряшівського університету в Пряшеві. Словацька Республіка).