Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

І. Студентська наукова робота

Проблемні групи викладачів  кафедри загальної, вікової та педагогічної психології :

На кафедрі діє 8 проблемних груп.

У 2015 р. викладачі кафедри здійснювали керівництво студентськими науковими проблемними групами (було охоплено 48 майбутніх педагогів). У 2015 р. викладачі кафедри здійснювали керівництво студентськими науковими проблемними групами (в ННІ педагогіки – Н.М. Дубравська, О.Л Мачушник; на фізико-математичному факультеті – Л.П. Бутузова, І.В.Фриз;  в ННІ  іноземної філології – С.М.Максимець, Л.М. Король; в ННІ філології та журналістики – Л.М.Король, О.Л. Мачушник; на природничому та історичному факультеті – С. М. Дмитрієва, Стахова О.О.).

У цьому році викладачі кафедри керували 8 проблемними групами: Дмитрієва С.М. – «Вікові особливості психічного та особистісного розвитку сучасного школяра» (11 студентів); Король Л.М. – «Розвиток» (6 студентів); Максимець С.М. – «Особистісне становлення майбутнього педагога» (5 студентів); Л.П. Бутузова «Гармонія» (7 студентів); Дубравська Н.М. – «Успіх» (6 студентів); Сидоренко Н.І. – «Розвиток особистості» (5 студентів);  Мачушник О.Л. – «Особистість» (3 студенти), Фриз І.В. – «Світ психології» (5 студентів), Стахова О.О. - «Психея» (5 студентів).

За 2015 рік була проведена значна робота щодо підготовки студентів – учасників проблемних груп до написання наукових робіт та до участі у конкурсах наукових робіт з психології. Студенти були ознайомлені з актуальними проблемами сучасної психологічної науки, отримали досвід планування та проведення психологічних досліджень, ознайомились з основними методами якісної і кількісної обробки одержаних результатів та з методами їх змістовної інтерпретації, набули досвіду підготовки наукових повідомлень та доповідей на звітній науковій студентській конференції, готувались до участі у Всеукраїнській предметній олімпіаді з навчальної дисципліни «Психологія».

У 2015 році особливо увага зверталась на ознайомлення студентів з модифікованими варіантами стандартизованих методик дослідження особливостей пізнавальної, ціннісно-смислової, емоційно-вольової, потребово-мотиваційної сфер особистості та сфери її самосвідомості, методик вивчення міжособистісних стосунків в учнівських колективах, студентських групах, а також особливостей педагогічної взаємодії вчителя (викладача) і школяра (студента). Майбутні педагоги ознайомлювались також з елементами соціально-психологічного та творчого тренінгів.

План роботи проблемних груп на 2015-2016 н.р.

 

Загальна тема: “Психологія у становленні особистості сучасної молоді”

 

Зміст роботи Відповідальні

Строки виконання

I

Організаційне засідання

1. Планування роботи проблемних груп. Вибір студентами теми наукового дослідження.

2. Психологічні принципи побудови продуктивної стратегії навчання та виховання сучасних закладах освіти.

 

 

Керівник проблемної групи

Дмитрієва С.М.

 

 

Жовтень, 2014 р.

 

 

II

1. Аналіз методів і методик психологічних наукових досліджень студентів з обраних тем; адаптація модифікованих варіантів стандартизованих методик.

2. Основні шляхи розвитку пізнавальної активності майбутніх педагогів.

 

Керівник проблемної групи

Мачушник О.Л.

 

Листопад 2014 р.

 

 

 

 

 

III

 

1. Обговорення ходу наукової роботи студентів з обраної теми. Аналіз проблем.

2. Психологічні аспекти взаємостосунків в студентському середовищі.

 3. Психологічні механізми розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя

 

Керівник проблемних групи

 

Максимець С.М.

 

 

Стахова О.О.

 

Грудень, 2014 р.

IV

1. Вплив засобів масової інформації на психічний розвиток сучасної учнівської молоді.

2. Ознайомлення студентів з методами якісного та кількісного аналізу результатів.

Керівник проблемної групи

Король Л.М.

 

Лютий, 2015 р.

 

V

1.Підготовка учасників проблемних груп до участі в звітній науковій студентській конференції. Обговорення тексту доповідей.

2. Основні вимоги до проведення соціально-психологічного тренінгу.

 

Керівник проблемної групи

Дмитрієва С.М.

 

Березень, 2015 р.

 

 

VI

1. Обговорення результатів участі членів проблемних груп у науковій конференції.

2. Проблема психологічної безпеки в контексті аналізу взаємодії сучасної молоді з комп ютерними технологіями.

 

Дмитрієва С.М.

 

Бутузова Л.П.

 

Квітень, 2015 р.

 

 

 

VII

1. Змістовна інтерпретація результатів та формулювання загальних підсумків.

2. Особистісні детермінанти успішної професійної підготовки майбутніх педагогів.

Керівник проблемної групи

Дубравська Н.М.

 

Травень, 2015р.

VIII

1.Підведення підсумків наукової роботи учасників проблемних груп за навчальний рік. Підготовка робіт студентів до друку.

2. Основні чинники розвитку відповідальності студентської молоді.

 

Керівник проблемної групи

Фриз І.В.

Травень, 2015р.

 

 

За 2015 рік студенти-учасники проблемних груп ознайомились з основними вимогами до написання курсових та дипломних робіт з психології, набули на практиці вмінь та навичок теоретичного аналізу наукових джерел з досліджуваної проблеми, розробки методичних засад дослідження, кількісної та якісної обробки одержаних результатів, їх змістовної інтерпретації. Це дозволило підготувати студентів до виступів на звітній студентській науковій конференції. План роботи проблемних груп на 2015 р. представлено у пункті ІІІ.б.

Проблемні групи викладачів  кафедри загальної, вікової та педагогічної психології  на 2015-2016 н. р.

№ п/п

Вид об’єднання

Назва

Науковий керівник

Кількість студентів

1

3

4

5

6

1.     

Проблемна група

Вікові особливості психічного та особистісного розвитку сучасного школяра

Доц. Дмитрієва С.М

11

2.     

Проблемна група

Розвиток

Доц.

Король Л.М.

6

3.     

Проблемна група

Особистісне становлення майбутнього педагога

Доц. Максимець С.М.

5

4.     

Проблемна група

Гармонія

Доц. Бутузова Л.П.

7

5.     

Проблемна група

Успіх

Доц. Дубравська Н.М.

6

6.     

Проблемна група

Розвиток особистості

Доц. Сидоренко Н.І.

5

7.     

Проблемна група

Світ психології

Доц. Фриз І.В.

5

8.     

Проблемна група

Особистість

Асистент Мачушник О.Л.

3

9.     

Проблемна група

Психея

Асистент

Стахова О.О.

5

 

Список публікацій студентів по кафедрі за 2011 рік

За 2011 рік під керівництвом викладачів кафедри було опубліковано студентами 26 статей загальним обсягом 8,05 др. арк. (авторських – 6,85 др.арк.)

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий керівник (посада, науковий ступінь, учене звання)

Вид публікацій

Назви публікацій, видавництво, рік видання, обсяг (стор.)

Обсяг стор.

Співавтори

 

1

2

3

4

5

6

7

 1.  

Ковальчук О.А.

Дмитрієва С.М. завідувачка кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент

стаття

Діагностика і корекція тривожності старшокласників// Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В. – Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. -  С.345-349.

 

0,5/0,1 др.арк.

5 стор.

 

Дмитрієва С.М.

 1.  

Чмуневич О.І.

 

 

Психологічні особливості адаптації школярів у середній ланці освіти //Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В. – Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С.391-395.

0,5/0,1 др.арк.

5 стор.

 

Дмитрієва С.М.

 1.  

Грабовська Ю.М.

 

стаття

Інтереси та ідеали у підлітковому віці// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 4–14.

0,4 др.арк.

10 стор.

 

 1.  

Залевська І.П.

 

стаття

Вікові особливості формування характеру у старшому шкільному віці// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 26–32.

0,25 др.арк.

6 стор.

 

 1.  

Змієвська М.В.

 

 

Психологічні чинники популярності і непопулярності підлітків серед ровесників// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 32–38.

0,25 др.арк.

6 стор.

 

 1.  

Крижанівська В.П.

 

 

Професійні інтереси старшокласників та особливості профорієнтаційної роботи з ними// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 38–45.

0,3 др.арк.

7 стор.

 

 1.  

Ковальчук О.А.

 

 

Методи діагностики і корекції тривожності у період ранньої юності// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 14–20.

0,25 др.арк.

6 стор.

 

 1.  

Чмуневич О.І.

 

стаття

Провідні чинники адаптації школярів у середній ланці освіти// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 20–26.

0,25 др.арк.

6 стор.

 

 1.  

Лупан К.А.

 

стаття

Особливості поведінки підлітків у конфліктних ситуаціях// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 45–51.

0,25 др.арк.

6 стор.

 

 1.  

Артемчук А.С.

Бутузова Л.П., кандидат психологічних наук,  доцент

стаття

Особливості розвитку лідерських якостей у підлітковому віці //Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / За ред.. В.М.Єремєєвої, О.М.Королюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2011. – С.129-134.

 

0,35др. арк.

 6 стор

 

 1.  

Весельська А.А.

 

стаття

Вікові особливості мислення підлітків //Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / За ред.. В.М.Єремєєвої, О.М.Королюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – С.135-139.

0,25др. арк.

 4,5 стор

 

 1.  

 

Зелінська І.О.

 

стаття

 

Особливості розвитку уяви у підлітковому віці // Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / За ред. В.М.Єремєєвої, О.М.Королюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – С.149-154.

 0,3 др.арк..

5стор.

 

 

 1.  

Каленська О.

 

 

стаття

 

Врахування особливостей прояву темпераменту підлітків у навчально-виховному процесі //   Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / За ред. В.М.Єремєєвої, О.М.Королюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – С.157-163.

0,35 др.арк.

6 стор.

 

 

 1.  

Остапчук Т.

 

стаття

Психологічні особливості розвитку волі у старшому підлітковому віці //Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / За ред. В.М.Єремєєвої, О.М.Королюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – С.1169-174.

0,3 др.арк.

5 стор.

 

 1.  

Петраківська Н.В.

 

стаття

Вікові особливості пам’яті підлітків та їх зв'язок з успішністю учіння

//Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / За ред. В.М.Єремєєвої, О.М.Королюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – С.174-177.

 0,2 др.арк.

 3,5 стор.

 

 

 1.  

Школенко Р.Г.

 

 

стаття

Психологічні особливості прояву інтернет-адикції та агресивності у підлітковому віці // Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 95–106.

 

 0,35 др.арк.

 9 стор.

 

 

 1.  

Золотуха Ю.В.

 

 

стаття

Вплив сцен екранного насильства на окремі показники психічного здоров’я дітей

// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 85–95.

0,4 др.арк.

10 стор.

 

 1.  

Артемчук А.С.

 

стаття

Специфіка прояву лідерських якостей підлітків// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 51–58.

0,3 др.арк.

7 стор.

 

 1.  

Остапчук Т.

 

стаття

Психологічні чинники та характер прояву вольових якостей у старших підлітків// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 75–81.

0,25 др.арк.

6 стор.

 

 1.  

ВесельськаА.А.

 

стаття

Розвиток розумових якостей у підлітковому віці// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 58–63.

0,2 др.арк.

5 стор.

 

 1.  

Петраківська Н.В.

 

стаття

Взаємозв’язок характеристик пам’яті підлітків з успішністю їх учіння// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С.81–85.

0,15 др.арк.

4 стор.

 

 1.  

Зелінська І.О.

 

стаття

Розвиток уяви у старших підлітків// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 63–68.

 0,2 др. арк.

 5 стор.

 

 

 1.  

Каленська О.

 

стаття

Індивідуальний підхід до підлітків з різним типом темпераменту у навчально-виховному процесі// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць/за ред.. Дмитрієвої С.М. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2011.–С. 68–75.

 0,3 др.арк.

7 стор.

 

 

 

24.     

Мазур В.С.

Максимець С.М.,  кандидат психологічних наук, доцент

стаття

Психологічні основи професійного самовизначення юнаків// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць / За ред. канд. психол. наук Дмитрієвої С.М. – Житомир: Вид-во ЖЦНТЕІ, 2011. – С.106-113.

 

0,3 др.арк.

7 стор.

 

 

25.          

Нестеренко Ірина

 

стаття

Роль вербальної та невербальної комунікації в роботі педагога// Гуманізація освіти в сучасних соціокультурних умовах: збірник наукових праць / За ред. канд. психол. наук Дмитрієвої С.М. – Житомир: Вид-во ЖЦНТЕІ, 2011. – С.113-121.

0,4 др.арк.

8 стор.

 

26.          

Мазур В.С.

 

стаття

Психологічні основи професійного самовизначення юнаків// Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В. – Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. -  С.353–356.

0,5/0,1 др.арк.

4 стор.

Масимець С.М.

 

У 2014 році Пустовойт Мирослава Володимирівна, студентка 41 групи фізико-математичного факультету  та її науковий керівник - доцент кафедри Бутузова Л.П. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців «Науковий дебют 2013. Сталий розвиток»,  у роботі секції «Багато аспектів сталого розвитку» за наслідками наукового конкурсу під патронатом Європарламентаря проф. Єжи Бузека, м. Варшава, Республіка Польща.

У 2015 році студентка 21 групи фізико-математичного факультету Чудовська К.Г. під керівництвом доцента кафедри Бутузової Л.П. виборола Ш місце у Всеукраїнській предметній олімпіаді з навчальної дисципліни «Психологія»

(Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса, 16-18 квітня 2015 року).

П. Тема науково-дослідної роботи кафедри «Гуманізація національної освіти в сучасних соціокультурних умовах», державний реєстраційний номер – 0112U002269, термін виконання – 01.2012 – 01.2017, керівник – завідувачка кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Дмитрієва С.М.

    Зміни в суспільстві призводять до змін пріоритетів в освіті. Підвищення інтересу до розгляду особливостей взаємин викладачів і студентів,  творчості викладача при організації міжособистісної взаємодії обумовлено зростаючою динамічністю життя. Студент має не лише  брати активну участь у процесі сприйняття та засвоєння знань, а й мати стосовно них власну позицію, бути спроможним застосовувати вивчене на практиці, творчо переосмислювати, співвідносити здобуті результати з перспективами свого майбутнього. Така позиція складає основу гуманістичного підходу до організації всебічного і гармонійного розвитку особистості кожного, який пронизують ідеї співробітництва і співтворчості викладача та студентів у навчально-виховному процесі. Не будь-яка, а саме творча праця є найбільш ефективною, а тому педагогічна творчість стає важливим засобом формування особистості юного громадянина.

Суспільні тенденції гуманізації змісту, методів і форм педагогічного процесу ставлять значні вимоги до особистості майбутніх фахівців, розвитку їх творчого потенціалу, опанування ними сучасними інформаційними технологіями, підвищення ефективності навчання і якості знань, формування життєвої і професійної компетентності сучасної студентської молоді.

Досліджено та проаналізовано теоретико-методологічні засади гуманізації національної освіти в сучасних соціокультурних умовах, визначено провідні чинники цього процесу. Результати дослідження можуть бути використані при читанні лекцій, проведенні практичних занять, психолого-педагогічної практики. Вони дають можливість підвищити ефективність організації навчально-виховного процесу у ВНЗ. Соціальний ефект полягає у створенні сприятливих психолого-педагогічних умов для особистісного розвитку студентської молоді.