Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини


Кафедра економіки та маркетингу

Кафедра економіки та маркетингу організована відповідно до рішення Вченої ради ЖДУ ім. І. Франка відповідно до наказу № 266 по Житомирському державному університеті імені Івана Франка від 20.08.2012 р. в результаті поділу кафедри економіки та менеджменту.

Сьогодні кафедру очолює к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу Вікарчук Ольга Іванівна.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

З історії кафедри

У різні роки на кафедрі працювали: кандидат економічних наук, доцент Ірина Василівна Саух (2012-2015 рр.); кандидат наук з державного управління Петро Михайлович Кухарчук (2012-2013 рр.); кандидат економічних наук, доцент Людмила Йосипівна Юрківська (2012-2015 рр.); асистент Катерина Олександрівна Пацалюк (2012-2014 рр.).

Сьогодення

Сьогодні підготовку фахівців з маркетингу забезпечують: кандидат економічних наук, професор – Людмила Денисівна Павловська; 2 кандидати економічних наук, доценти – Ольга Іванівна Вікарчук та Анатолій Устинович Уразов; 1 кандидат економічних наук, доцент (б. в. з.) – Ірина Сергіївна Міщук; 5 кандидатів економічних наук, старших викладачів – Олена Олександрівна Калініченко, Інна Олександрівна Клімова, Ірина Олександрівна Пойта, Сергій Миколайович Ніколаєнко та Вікторія Василівна Шиманська..

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї наукової та практичної підготовки. Науковці кафедри підвищують кваліфікацію та проходять стажування у провідних навчальних та науково-дослідних установах України та Європи.

Навчально-методична діяльність

З метою покращення навчального процесу на кафедрі постійно вдосконалюються і розробляються навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, нові методи навчання.

За роки існування кафедри розроблено навчально-методичне забезпечення більш 50 дисциплін для економічних та неекономічних спеціальностей.

Гриф Міністерства освіти і науки України отримали 3 навчальні посібники з «Основ економічної теорії», навчальний посібник з «Організації виробництва» та навчальний посібник «Економіка підприємства».

Видано три колективні монографії «Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави», «Людський капітал України: демографічні умови та соціально-економічні чинники формування» та «Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство».

Кафедрою широко впроваджуються сучасні технології навчання: читання відкритих та проблемних лекцій, їх обговорення, взаємовідвідування занять, оновлення навчально-методичних матеріалів, модульно-кредитна система навчання, ділові ігри, кейсова методика викладання практичних занять з маркетингу.

В обов’язковому порядку на кафедрі застосовується блочно-модульний метод навчання, що в значній мірі полегшує прийом у студентів екзаменів. В масовому порядку на кафедрі використовується позаурочна робота з студентами у вигляді індивідуальних занять, відробки пропущених занять, написання рефератів по пропущеним темам і т.п.

Реалізовано можливість перевірки теоретичних знань у тестовій формі. Відкритий персональний доступ до тестування, створення і модифікації тестових завдань з допомогою web-технологій і мережі Інтернет (ZDU PROJECT).

Викладачі кафедри активно долучаються до всіх профорієнтаційних заходів університету та соціально-психологічного факультету, проводять тренінги, майстер-класи, спрямовані на оволодіння основами економіки та маркетингу.

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри сформована в наступних напрямах:

  • проблеми та перспективи розвитку маркетингової діяльності підприємств;
  • дослідження товарів та послуг на ринку;
  • оцінка ефективності структури маркетингових служб підприємства.

За результатами досліджень видаються підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових статей, статті в наукових журналах.

Викладачі кафедри активно приймають участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

На базі кафедри працює два наукові гуртки:

  1. «Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства» - науковий керівник к.е.н., доцент А.У. Уразов.
  2. «Стратегії розвитку інноваційної культури підприємства» - науковий керівник к.е.н., доцент О.І. Вікарчук).

На кафедрі економіки і маркетингу працює дві проблемні групи

  1. «Розвитку соціальної сфери в Україні» - науковий керівник к.е.н., доцент І.С. Міщук
  2. «Розвиток питань маркетингу на підприємствах переробної галузі» - науковий керівник к.е.н., старший викладач І.О. Клімова.

З 2012 року Викладачі кафедри активно працюють над виконанням комплексної науково-дослідної теми «Проблеми та перспективи розвитку маркетингової діяльності підприємств Поліського регіону». Зареєстрована в УкрІНТЕІ, державний реєстраційний номер 0112U007421.

Основні напрями діяльності кафедри в рамках даної теми:

1. «Особливості розвитку соціальної сфери в Україні» – кандидат економічних наук, доцент Міщук І.С., кандидат економічних наук, старший викладач  Калініченко О.О.

2. «Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства» – кандидат економічних наук, доцент Уразов А.У., кандидат економічних наук, старший викладач   Ніколаєнко С.М.

3. «Стратегії розвитку інноваційної культури підприємства» – кандидат економічних наук, доцент Вікарчук О.І.

4. «Особливості маркетингу на підприємствах переробної галузі» – кандидат економічних наук, старший викладач   Клімова І.О.

5. «Пріоритетні напрями розвитку маркетингу послуг та управління ними» – кандидат економічних наук, старший викладач Пойта І.О.

В контексті комплексної науково-дослідної теми викладачі кафедри економіки та маркетингу (Ніколаєнко С.М., Калініченко О.О. та Пойта І.О.) у 2015 р. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Наукові проекти:

  1.  Щорічна міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту і маркетингу у ХХІ ст.»;                    
  2. Міжнародна співпраця в галузі освіти спільно з кафедрою менеджменту та адміністрування (Проект стажування викладачів та студентів ЖДУ ім. Івана Франка у ДВНЗ Франції);
  3. Проект «Освітні інновації» спільно з MB Quest, LLC Ukraine – генеральний директор Наталія Рибак, ENGLISH CAREER DEVELOPMENT (Individual & Group) – consultant Mr. LEVI.  

Під керівництвом викладачів кафедри економіки та маркетингу студенти приймають активну участь у міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах та займають призові місця. Щорічно співпрацюючи з кафедрою менеджменту і адміністрування проводиться міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Налагоджена міжнародна співпраця з Французькими державними навчальними закладами м. Шартр та м. Вік-ан-Бігор. Кафедра підтримує творчі зв’язки з ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» та промисловими підприємствами й організаціями.

Кафедра крокує у ногу з часом. Здійснює підготовку маркетологів, які вміють оцінювати кон’юнктуру товарно-галузевого ринку. Підготовка фахівців здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або коштів фізичних осіб. Навчання студентів проводиться за системою підготовки – бакалавр – базова вища освіта (4 роки навчання за напрямом підготовки «Маркетинг зі знанням іноземної мови»).

Фахівці з маркетингу можуть працювати:

-         на промислових підприємствах;

-         в посередницьких торгівельних організаціях;

-         на біржах;

-         в науково-дослідних установах;

-         в консалтингових фірмах;

-         в інвестиційних і рекламних компаніях;

-         в банках, страхових компаніях;

-         в органах державної влади.

Будь-яке підприємство – це корабель, який пливе по хвилях ринку. Задача маркетолога – задати вірний курс кораблю. Саме маркетологи вивчають з якими товарами виходити на ринок. За якою ціною його продавати, як організовувати збут, як прорекламувати, як створити попит. Сьогодні ви маєте зробити складний і відповідальний крок, від якого залежить ваше майбутнє. Ви обираєте  професію, що матиме попит на рику праці в продовж багатьох років. При цьому вона повинна сприяти розкриттю ваших здібностей та професійної самореалізації.

Мета фахівця з маркетингу – забезпечити перемогу підприємства в його конкурентній боротьбі на ринку. Пам’ятайте, що фундаментом майбутнього успіху є знання та навички, одержані в університеті.

 

Презентація "Маркетинг що це? І що він нам дає?"