Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Кафедра психології розвитку та консультування

Кафедра психології розвитку та консультування почала свою роботу з 1 вересня 2018 року, завідувачем кафедри стала доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова.

Кафедра забезпечує підготовку за спеціальністю 053 «Психологія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» та «доктор філософії» (PhD) зі спеціалізації 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія». Аспірантурою при кафедрі керує доктор психологічних наук, професор Л. П. Журавльова.

Історія кафедри. Кафедра психології розвитку та консультування є спадкоємицею загальноуніверситетської кафедри психології, яку свого часу очолювали ветерани ЖДУ, знані психологи України П. С. Горностай та Л. І. Кобзар, а з 1993 по 2000 рік – Л. П. Журавльова.

Якісна підготовка навчального процесу забезпечується 14-ма викладачами, серед яких – доктор наук, професор Л. П. Журавльова; кандидати наук, доценти Л. О. Котлова, Т. Ю. Кулаковський, Г. В. Пирог, А. В. Шаюк; кандидати наук К. А. Марчук, Т. В. Коломієць, Т. В. Можаровська, А. І. Литвинчук; асистенти І. В. Кирильчук, Т. М. Шапран, Н. М. Шикирава, О. Г. Шмиглюк. Викладачі кафедри мають спеціалізовану психотерапевтичну освіту за різними напрямами: психодрама, транзакційний аналіз, когнітивно-поведінкова, позитивна, гештальт- та арт-терапія тощо.

Для забезпечення наукової та професійної підготовки бакалаврів і магістрів розроблено: методичні рекомендації до написання магістерських робіт (Журавльова Л. П., Котлова Л. О., Пирог Г. В., 2017) і курсових робіт з психології (Котлова Л. О. та ін., 2015), «Методика викладання психології» (Журавльова Л. П., Коломієць Т. В., Литвинчук А. І., Можаровська Т. В., 2017) «Навчальна та виробнича практика з психології: методичні рекомендації» (Журавльова Л. П., Пирог Г. В., Кирильчук І. В., Шмиглюк О. Г. та ін., 2016), «Загальні вимоги до змісту та оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури (методичні рекомендації для викладачів на основі чинних нормативних документів)» (Котлова Л. О., 2014).

З метою оптимізації процесу дидактичної підготовки викладачами кафедри розроблено курси лекцій, методичні рекомендації та інструктивно-методичні матеріали до навчальних дисциплін.

Наукова робота кафедри спрямовується науковою школою Л. П. Журавльової, яка є членом спеціалізованих вчених рад Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Дослідження наукової школи, що об’єднує науковців Житомирщини, Рівненщини та Тернопільщини, стосуються сучасних проблем психології, зокрема, психології емпатії та екологічної психології.

Із 2014 року викладачі кафедри працюють у межах загальнокафедральної теми «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства». У цьому ж році кафедрою започатковано традицію проведення Всеукраїнської (з міжнародною участю) інтернет-конференції, результати якої публікуються у збірнику наукових праць «Особистісне зростання: теорія і практика» та фахових журналах України, включених до міжнародних наукометричних баз (WoS, Copernicus).

За авторства викладачів кафедри видано монографії: «Психологія емпатії» (Журавльова Л. П., 2007), «Ціннісні орієнтації у подоланні конфліктних форм поведінки студентів» (Котлова Л. О., 2011), «Формування соціального досвіду безконфліктних форм поведінки учнів професійних ліцеїв» (Котлова Л. О., 2018), а також розділи у зарубіжних монографіях: «EUROPEAN VECTOR OF CONTEMPORARY PSYCHOLOGY, PEDAGOGY AND SOCIAL SCIENCES: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND», Польща (Журавльова Л. П., Шапран Т. М., 2018); «MODERN INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY», Польща (Котлова Л. О., Марчук К. А., Литвинчук А. І., 2018).

Щорічно кафедра проводить науково-практичну конференцію для молодих вчених, за результатами якої видається збірник наукових праць «Актуальні проблеми особистісного зростання».

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці та проведенні І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з психології та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Ними підготовлено переможців всеукраїнських наукових студентських конкурсів та програм: Катерина Безверхня, 2019 р. (науковий керівник – Л.О. Котлова); Грабовець Анна, 2019 р. (науковий керівник – Т.В. Коломієць); Тетяна Волинець, 2018 р. (науковий керівник – І.В. Кирильчук); Інна Гарбовська, 2016 р. (науковий керівник – Л.О. Котлова); Анна Байдюк, 2016 р. (науковий керівник – І.В. Кирильчук); Наталія Рожкова, 2015 р. (науковий керівник – Л.О. Котлова).

Кафедра співпрацює з провідними українськими науковими та навчальними установами, зокрема: Київським національним університетом ім. Т. Шевченка; Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К. Д. Ушинського; Національним університетом «Острозька академія»; Асоціацією політичних психологів України; Товариством психологів України та ін.

У рамках співпраці з навчальними закладами м. Житомира та Житомирської області викладачі кафедри організовують та проводять обласну учнівську олімпіаду з психології на базі ЖДУ ім. І. Франка, зустрічі зі старшокласниками (робота за психологічною технікою «Коло»), беруть участь у Днях психології у школах міста.

Кафедра активно провадить міжнародну діяльність. Укладено договори про співпрацю між ЖДУ ім. І. Франка та Вищою Школою менеджменту (Варшава, Польща); між СПФ ЖДУ ім. І. Франка та Інститутом психології університету Казимира Великого (Бидгощ, Польща) (2015), Громадською організацією «Польський студентський клуб» (2014), який дозволяє викладачам та студентам старших курсів проходити професійне та наукове стажування у Польщі.

Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію у зарубіжних освітніх установах: в Інституті психології університету Казимира Великого (Бидгощ, Польща) мала наукове стажування завідувачка кафедри Л. П. Журавльова (2017 р.), у Вищій Школі Менеджменту в Варшаві (Польща) – викладачі Т. В. Коломієць і О. Г. Шмиглюк (2017 р.).

За сприяння завідувачки кафедри Л. П. Журавльової було організовано візити провідних зарубіжних професорів, які читали відкриті лекції та брали участь у круглих столах зі студентами, викладачами та гостями університету: доктора психологічних наук, професора Богдана Петрулевича (Канада-Польща, 2018, 2016), доктора психологічних наук Ганни Ліберської (Польща, 2018, 2016), доктора психології (Ph.D.) Христини Терези Панас (Польща, 2016).

Викладачі кафедри є учасниками міжнародного проекту з Академією Ігнатіанум у Кракові (Польща) «Педагогіка та психологія: вчора і сьогодні» (Журавльова Л. П., Пирог Г. В.); брали участь в україно-японській зустрічі «Відображення наслідків техногенних катастроф на житті дітей» за ініціативою японської організації CheFuKo (Журавльова Л. П., Пирог Г. В., Коломієць Т. В., Литвинчук А. В., Можаровська Т. В.).

Викладачі кафедри активно задіяні в громадському та соціальному житті. Завідувачка кафедри Л. П. Журавльова є членом Громадської ради м. Житомира та членом робочої групи з розробки стратегії розвитку м. Житомира. Викладачі кафедри співпрацюють з Міжнародною громадською організацією «Молодь на роздоріжжі» (Гречуха І.А.), КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім»» (Коломієць Т. В.), психологічним центром «Навички життя» (Кирильчук І. В.) тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь у різноманітних громадських заходах: спільний з Інститутом психології Г. В. Костюка проект експериментально-дослідницької програми «Радість розвитку» на базі ЗОШ № 8 м. Житомира (Шапран Т. М.), участь у міському профорієнтаційному проекті «City Work Fest» (Журавльова Л. П., Пирог Г. В., Литвинчук А. І., Марчук К. А. та ін.), участь у діяльності «Театру життя» (Марчук К. А.) тощо. Викладачі кафедри систематично виступають на телебаченні у якості експертів з питань психологічних проблем, актуальних для громади.

Ми відкриті до співпраці з освітніми, науковими, громадськими організаціями України та зарубіжжя.