Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Публікації аспірантів

2021 рік

 1. Кирильчук І.В., Котлова Л.О. Програма розвитку суб’єктності молодших школярів в процесі навчальної діяльності. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг: збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань-Київ: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2021. С.34-37. URL: https://fspo.udpu.edu.ua
 1. Шикирава Н.М. Емпатія як інтегральна особистісно-професійна якість практичного психолога. Соціально-психологічні проблеми суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2021. С.119-123. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/32623

 

2020 рік

 1. Larionov P. М, Grechukha I. A. The Role of Alexithymia and Cognitive Emotion Regulation in the Development of Aggressive Behavior in Adolescents. Clinical Psychology and Special Education. 2020, vol.9, no.4. pp.57-98. URL: https://doi.org/10.31234/osf.io/yt6fg

 2. Miroshnychenko O., Gutculyak A. The role of individually-typology features in the adaptation of personality to extreme conditions. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2020. No 51. Р.4. Р. 69-72. URL: http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-4-No-51-51-2020.pdf

 3. Гречуха І. А. Емпатія в творчій діяльності літературно  обдарованих старшокласників. Психологічні проблеми сприймання: матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. За ред. В.О.Моляко. К.: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2020. С.26-29. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.iitta.gov.ua/721799/1/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8_2020_2.pdf&ved=2ahUKEwiz3q_U5uvsAhUR-yoKHT4ZCOUQFjAJegQIBBAB&usg=AOvVaw0tExrsC2sONtqsvzVb4Awa

 4. Гречуха І. А. Особливості прояву емпатії у взаємозв'язку з копінг стратегіями емоційної регуляції літературно творчих старшокласників. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2020. С.254-257. URL: http://eprints.zu.edu.ua/31037/

 5. Гречуха І. А. Психологічні особливості регуляції емоцій літературно обдарованих старшокласників. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2020. Вип.10(55). С.15-25. URL: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.10(55).02

 6. Гречуха І. А. Розвиток творчої особистості в процесі літературної діяльності. Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства: монографія. Житомир: Вид. О.О.Євенюк, 2020. С.133-149. URL:   http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/30708

 7. Дончев Ф. А. Проблематика узгодженості технологій та психіки в контексті сучасного науково-технічного розвитку. Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства : монографія. Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2020. С.233-257. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/30708

 8. Дончев Ф. А., Мазяр О. В. Особливості інтелектуальної Я-концепції підлітків-трансгуманістів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2020. Т. 31 (70). № 4. С.202-207. URL: http://psych.vernadskyjournals.in.ua/31-70-4-ua

 9. Дончев Ф. А. Когнітивно-поведінкові та фармакологічні методи вдосконалення психічного компоненту особистості. Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства : монографія. Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2020. С.258-273. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/30901

 10. Журавльова Л. П., Кротюк К. А. Особливості ціннісно-смислової сфери військовослужбовців з різним досвідом участі в бойових діях. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць. 2020. №10. С.26-36. URL: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pn/article/view/909

 11. Журавльова Л. П., Лаас М. В. Статеві особливості розвитку емоційного інтелекту та його чинників у юнацькому віці. Проблеми сучасної психології. № 2 (18). 2020. С.169 -179. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/32617

 12. Кирильчук І. В. Дослідження суб'єктності учнів 4-6 класів у процесі учіннєвої діяльності. Особистісне зростання: теорія і практика: Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2020. С.221-226. URL: http://eprints.zu.edu.ua/31037/

 13. Котлова Л. О., Шикирава Н. М. Емпатія як професійна якість практичного психолога. Наукові психологічні дослідження і розробки молодих вчених: збірник матеріалів ІХ-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції. Умань, 2020. С.89-91. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/31700

 14. Котлова Л. О., Шикирава Н. М. Структурно-динамічна модель розвитку емпатії практичних психологів. Social and Economic Aspects of Education in Modern Societ. Warshava, 2020. P.42-51. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/32052

 15. Лаас М. В. Особливості розвитку емоційного інтелекту у дівчат юнацького віку. Наукові психологічні дослідження і розробки молодих вчених: збірник матеріалів ІХ-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції. Умань, 2020. С.128-130. URL: https://fspo.udpu.edu.ua/

 16. Лаас М. В. Особливості розвитку чинників емоційного інтелекту у дівчат та хлопців юнацького віку. Modern science: problems and innovations: Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden, 2020. С.389-394. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-13-15-dekabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/

 17. Лаас М. В. Статеві особливості чинників емоційного інтелекту в юнацькому віці. Особистісне зростання: теорія і практика: Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2020. С.106-109. URL: http://eprints.zu.edu.ua/31037/

 18. Лаас М. В. Структурно-динамічна модель розвитку емоційного інтелекту в юнацькому віці. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: XXIV International Scientific and Practical Conference. Warsaw, Poland, 2020. С.51-56. URL: https://conferences.rsglobal.pl/index.php/conf/catalog/book/3
 19. Лаас М. В. Особливості розвитку емоційного інтелекту та його чинників у ранньому та пізньому юнацькому віці. Kelm: Knowledge, Education, Law, Management. 2020. No 5 (33), vol. 2. Lublin. С. 63-68. URL: http://kelmczasopisma.com/ru/viewpdf/1870

 20. Мірошниченко О. А., Гуцуляк О. П. Психолого-типологічні особливості студентів як чинник мотивації навчання в магістратурі. Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства: монографія. Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2020. С.201-215. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/30708

 21. Мірошниченко О. А., Гуцуляк О. П. Роль акцентуації характеру в адаптації особистості до екстремальних умов життєдіяльності. Наука і освіта. 2020. № 3. С.26-33. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2020-3-4

 22. Пирог Г. В., Шикирава Н. М. Особливості емпатії на різних етапах професійного становлення практичних психологів системи освіти. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 2020. Випуск 10 (55). С. 87-99. URL: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pn/article/view/915

 23. Пирог Г. В., Шикирава Н. М. Сучасний стан та напрями вдосконалення профорієнтаційної роботи практичних психологів закладів освіти. Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства: монографія. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2020. С. 187-192. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/30708

 24. Шикирава Н. Особливості емпатії практичних психологів закладів освіти. Особистісне зростання: теорія і практика: Збірник наукових праць. Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2020. С. 139-141. URL: http://eprints.zu.edu.ua/31037/

 25. Шикирава Н. Особливості розвитку емпатії практичних психологів закладів освіти. Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 187-190. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/31905

 

2019 рік

 1. Гречуха І. А. Психологічні особливості розвитку емпатії учасників шкільних літературних студій. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць. 2019. Вип. 8 (53). С. 39-48. URL: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2019.8(53).04

 2. Гречуха І. А. Умови особистісного зростання літературно-обдарованої особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. С.150-152. URL: http://eprints.zu.edu.ua/29639/

 3. Гуцуляк О. П. Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. С.150-152. http://spf.zu.edu.ua/pdf/info/konferencii/Zbirnyk_naukovykh

 4. Дончев Ф. А. Проблема особистості в межах розвитку інформаційних та біологічних технологій. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. С.261-263.http://spf.zu.edu.ua/pdf/info/konferencii/Zbirnyk_naukovykh

 5. Лаас М. В. Основні чинники розвитку емоційного інтелекту. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. С.73-74. URL: http://spf.zu.edu.ua/pdf/info/konferencii/Zbirnyk_naukovykh

 

2018 рік

 1. Гречуха І. А. Психологічні особливості розвитку емпатії літературно обдарованих старшокласників. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.Івана Франка, 2018. С.33-35. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/27144

 2. Гречуха І. А. Психосоціальні чинники розвитку літературно обдарованої особистості. Humanitarium. Переяслав-Хмельницький; Ніжин (Чернігів. обл.): Лисенко М. М., 2018. Том 41, Вип. 1: Психологія. С. 64-74. https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-41-1-64-74

 3. Демчук К. А. Теоретико-методологічні засади дослідження взаємозв’язку мотивації досягнення та самооцінки тривожності у військовослужбовців залежно від строку служби. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. 2018. №10. С.33-35. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/29957

 4. Журавлева Л. П., Дончев Ф. А. Теоретико-методологические основы развития трансгуманистического мировоззрения. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2018. №1. С.117-126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2018_1_14

 5. Кирильчук І. В. Проблема розвитку навчальних здібностей в підлітковому віці Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.Івана Франка, 2018. С.56-58. URL: http://eprints.zu.edu.ua/27063/1/Praci%202018.pdf

 6. Мірошниченко О. А., Гуцуляк О. П., Марченко О. В. Впровадження діагностичних процедур і тренінгових програм у психологічну підготовку та реабілітацію зимівників. Український антарктичний журнал. 2018. №16. С.178-187. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/145849/18-Miroshnichenko.pdf?sequence=1

 7. Мірошниченко О. А., Гуцуляк О. П. Взаємозв’язок емоцій та акцентуацій у характері підлітка. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.Івана Франка, 2018. С. 95 - 97. URL: http://eprints.zu.edu.ua/27063/1/Praci%202018.pdf

 8. Петрученко М. В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2018. №1(45). С.269–279. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2018_1_28

 9. Петрученко М. В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.Івана Франка, 2018. С.114-115. URL: http://eprints.zu.edu.ua/27063/1/Praci%202018.pdf

 10. Шикирава Н. М. Емпатія у структурі професійних якостей практичних психологів. Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти: Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної інтернет-конференції. 2018. С.1-6. URL: https://dpsz2018.blogspot.com/2018/12/blog-post2_2.html

 

2017

 1. Гречуха І. А. Рефлексія здібностей літературно обдарованих старшокласників. Прикладні аспекти психології особистісного зростання: Збірник наукових праць студентів та викладачів. Випуск 2. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2017. С.98-100. URL: http://eprints.zu.edu.ua/24828/

 2. Гречуха І. А. Суб’єктивна картина розвитку літературних здібностей: спроба факторно-семантичного аналізу. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Психологія обдарованості. Випуск 13. Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2017. С.217-227. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/25049

 3. Гречуха І. А., Марчук К. А. Особливості прояву творчого потенціалу Григора Тютюнника. Психологія і педагогіка: актуальні питання: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. С.100-105. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/24471

 4. Демчук К. А. Порівняльний аналіз навчальної мотивації у підлітковому та ранньому юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. 2017. №9. С.41-43. URL: http://eprints.zu.edu.ua/29956/

 5. Демчук К. А. Уявлення про християнство у людей дорослого віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. 2017. №9. С.44-46. URL: http://eprints.zu.edu.ua/29956/

 

2016 рік

 1. Гречуха І. А., Марчук К. А. Біографічний метод у вивченні літературної обдарованості. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. С.51-53. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/24470

 2. Гречуха І. А., Шмиглюк О. Г. Репрезентація етнічної самосвідомості у літературній творчості старшокласників: теоретичний аналіз проблеми. International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016, Kielce: Holy Cross University, рр. 310-314. URL:  http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/23973

 3. Журавльова Л. П., Дончев Ф. А. Исследование образа тела в сознании трансгуманистов. Наука і освіта. 2016. №5. С.142-150. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-5-22

 4. Кирильчук І.В. Особливості формування суб’єктності учня в підлітковому віці / І.В.Кирильчук // Наука і освіта. – 2016. – № 5. – С. 184-188. URL: ?http://scholar.google.com.ua › citations

 

2015 рік

 1. Гречуха І. А. Дослідження розвитку літературних здібностей  та обдарованості в ранньому юнацькому віці. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Психологія обдарованості. Випуск 11. Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2015. С.311-318. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/19555

 2. Гречуха І. А. Ціннісна підтримка літературно обдарованих старшокласників: на прикладі роботи українських та польських літературних осередків. Прикладні аспекти психології особистісного зростання: Збірник наукових праць студентів та викладачів. Випуск 1. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015. C.112-115. URL: http://eprints.zu.edu.ua/19940/

 3. Кириченко В. В., Дончев Ф. А. Соціальний філогенез у призмі наукових ідей трансгуманізму. Парадигма пізнання: гуманітарні питання. 2015. №8 (11). С. 100-109. URL: http://eprints.zu.edu.ua/20119/

 

2014 рік

 1. Кирильчук І.В. Порівняльний аналіз ціннісної сфери школярів при переході з початкових до середніх класів // Наука і освіта. – 2014. – №5. – С.223-227. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_5_42