• Міжнародні відносини
 • Соціально-психологічний факультет

  Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

  Кафедра економіки і менеджменту

  Кафедра економіки та менеджменту (завідувачка – доцент Ольга Іванівна Вікарчук) як випускаюча зі спеціальності „Менеджмент організацій” спеціалізація „Менеджмент персоналу” була створена в 2003 році. Впродовж періоду свого існування кафедра готує фахівців з менеджменту персоналу для організаційно-управлінських, адміністративно-господарських та інформаційно-аналітичних підрозділів суб’єктів господарської діяльності. Починаючи з 2012 року буде здійснюватися набір абітурієнтів за напрямом підготовки «Маркетинг»

  Співпрацюючи з ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» кафедра досліджує комплексну наукову тему «Організаційно-управлінські аспекти розвитку людського та виробничого капіталу в умовах транзитивної економіки». У 2008 році створено фахове електронне видання «Економіка. Управління. Інновації».

  На випускаючій кафедрі здійснюється цілеспрямована планомірна робота щодо подальшого підвищення рівня підготовки фахівців з менеджменту. Колектив кафедри працює над вдосконаленням комплексної системи підготовки фахівців – менеджерів відповідно до вимог часу. Основними напрямами діяльності у цій сфері є забезпечення глибокого засвоєння досягнень вітчизняної і зарубіжної науки та управлінської практики, підвищення якості та ефективності кожного заняття, удосконалення методики навчання, широке впровадження технологій, що сприяють розвитку самостійного мислення студентів, свідомому засвоєнню матеріалу з подальшою інтенсифікацією навчального процесу шляхом широкого використання технічних засобів навчання.

  Багато уваги приділяється підвищенню ефективності та якості наукових досліджень у галузі менеджменту, спрямованих на  формування ефективних механізмів управління в організаціях, науково обґрунтовану кадрову політику, а також на впровадження результатів наукових досліджень викладачів і студентів у навчальний процес.

  Здійснюється подальша інтенсифікація процесу навчання з застосуванням комп’ютерних програм, з тим щоб максимально підготувати студентів до роботи у сучасних умовах. Керівництво університету піклується про оснащення навчальних аудиторій сучасним обладнанням для впровадження технічних засобів навчання та програмування як для аудиторної, так і для самостійної роботи студентів усіх курсів.

  У становленні та розвитку кафедри економіки і менеджменту значну роль відіграли ректорат, перший завідувач кафедри к.е.н. Обіход С.В., д.е.н. Масловська Л.Ц. Нині кафедру очолює Вікарчук Ольга Іванівна – кандидат економічних наук. До переходу на роботу у Житомирський державний університет  займала посаду проректора з науково-дослідної роботи Інституту підприємництва та сучасних технологій (м. Житомир). Значну увагу приділяє спрямуванню у конструктивне русло наукової роботи кафедри, здобуттю грантів, налагодженню співпраці з регіональними інституціями з метою впровадження результатів наукових досліджень кафедри у господарську практику.

  Підготовку аспірантів на кафедрі здійснює завідуюча відділом проблем розвитку соціальної сфери ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» доктор економічних наук, професор Куценко Віра Іванівна. Опублікувала близько 500 наукових праць, у тому числі – більше 30 монографій з економічної тематики. Під керівництвом Віри Іванівни працює 6 аспірантів. У 2011 році була захищена дисертаційна робота Карпюк О.А. на тему: «Організаційно-економічні засади формування та розвитку ринку освітніх послуг Поліського регіону».

  Протягом періоду свого існування кафедра бере участь у Всеукраїнській виставці “Освіта в Україні” і представляє демонстраційні матеріали за новими технологіями навчання фахових дисциплін та стенди з дослідницькими і проектними роботами викладачів та студентів факультету. Викладачі кафедри економіки та менеджменту надали Головному управлінню економіки облдержадміністрації ряд пропозицій щодо використання бюджетних коштів у 2010 році згідно заходів Комплексної програми підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2009-2010 рр., з яких Інтернет-консультування та написання Бізнес-проектів виграли тендер з відповідним фінансуванням.

  Для покращення навчального процесу на спеціальності „Менеджмент організацій” викладачами кафедри економіки і менеджменту опубліковано низку навчальної літератури:

  1. Уразов А.У., Маслак П.В., Саух І.В. Основи економічної теорії. - К.: МАУП, 2005 (з грифом МОН України);

  2. Саух І.В. Історія економічних вчень. - Житомир: Поліграфічний центр ЖДУ, 2004 (з грифом МОН України);

  3. Герасимчук А.А., Козловець М.А., Саух І.В. Соціологія бізнесу. - Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2006 (з грифом МОН України);

  4. Герасимчук Н. А., Кондратюк О, І., Вікарчук О. І., Організація виробництва. - Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009 (з грифом МОН України);

  5. Уразов А.У., Саух І.В, Вікарчук О. І. Основи економічної теорії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – вид. 2-ге. Житомир, 2011. – 332с. (з грифом МОН України);

  6. Ілюхіна Н.П., Боцян Т.В., Муренко Т.О., Самострол С.В. Організація та методика контролю діяльності промислових підприємств. Навчальний посібник. – Одеса: ОДЕУ , 2011. – 243с (з грифом МОН).

  Колектив випускаючої кафедри постійно нарощує свій науковий потенціал шляхом цілеспрямованого підбору і залучення кадрів. Кафедрою організовано та проведено дві Всеукраїнські науково-практичні конференції на тему „Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства” у 2005 та 2006 роках, спільно з Житомирською філією Київського інституту бізнесу і технологій щорічно проводиться  Міжнародна науково-практична конференція „Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи” та Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні”. Кожного року у квітні місяці проводиться Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту в ХХІ ст.» за участю студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах м. Житомира. Викладачі кафедри брали активну участь в інтерактивному семінарі „Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах: роль місцевої влади і бізнесу”, на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Організатор – Інститут трансформації суспільства (керівник – Олег Соскін).

  Студенти спеціальності «Менеджмент організацій» Василенко Дмитро та Бондар Марина брали участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»,  де Василенко Дмитро отримав грамоту за розв’язування задач з дисципліни „Управління трудовим потенціалом”, яка проводилась в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. В квітні 2010 року студенти 41 групи Александрова А. та Давидюк І. приймали участь в І та ІІ турах конкурсу Стипендіальної програми "Завтра.UA". В жовтні 2010 року студенти 31 групи Приймак О. та Шилан Т. стали учасниками І туру конкурсу Стипендіальної програми "Завтра.UA".

  У 2005 році кафедра економіки та менеджменту разом з соціально-психологічним факультетом включилася у експеримент по впровадженню кредитно-модульної системи у навчально-виховний процес. За останні роки були розробленні навчально-методичні комплекси (робоча програма, навчальна програма, інструктивно-методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів, комплексні контрольні роботи) з навчальних дисциплін. Крім того, викладачами кафедри була проведена корекція системи викладання навчальних дисципліни згідно вимог кредитно-модульної системи: навчальний матеріал розбитий на модулі, розробленні підсумкові модульні роботи, впровадженні інноваційні методи навчання тощо.